Den kulturelle spaserstokken i Viken fylkeskommune

Viken fylkeskommune har for 2021 fordelt ca. 6 millioner kroner til Den kulturelle spaserstokken, fordelt på 51 kommuner. Midlene er fordelt med utgangspunkt i antall innbyggere pr. kommune i aldersgruppen 67 år og eldre.

Som tidligere er målet at det skal utvikles gode og positive kunst- og kulturprosjekter for eldre lokalt, innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk. Ordningen skal bidra til et økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren i kommunene, og midlene skal benyttes til å formidle kunst og kulturopplevelser av god kvalitet på ulike arenaer både i og utenfor helseinstitusjoner, der de eldre befinner seg i dagliglivet.

Kulturtilbud for eldre

Det er kommunenes ansvar å gjennomføre kulturarrangementene gjennom året, og aktører innen kunst og kultur som ønsker å tilby bidrag til programmet, må henvende seg direkte til kommunene.

Koronapandemi, fleksibilitet og digitale løsninger

Det er fremdeles strenge restriksjoner og smitteverntiltak som gjør at planlagte arrangement må utsettes eller avlyses, men vi oppfordrer til kreativitet og digitale løsninger, slik at eldre kan få gode kulturopplevelser også i denne vanskelige situasjonen som vi ennå ikke vet hvor lenge vil vare. Det er kommunenes ansvar å inngå arrangementsavtaler for Den kulturelle spaserstokken, som også tar høyde for avlysninger på grunn av smittevernhensyn.

Rapportering

Den kulturelle spaserstokken er i sum en stor ordning, og fylkeskommunen skal kontrollere at midlene til ordningen blir brukt i henhold til retningslinjene. Frist for kommunenes rapportering er 1. mai 2021, og regnskap og rapport sendes digitalt til Viken fylkeskommune. Rapporteringsmåte blir i år på samme måte som tidligere år, inntil en elektronisk rapporteringsordning et utarbeidet.

Harmonisering og «ny» ordning fra 2022

Fylkestinget vil i løpet av våren 2021 behandle sak om harmonisering av tildelingene til Den kulturelle spaserstokken i Viken, som en følge av at retningslinjer fra tre ordninger skal slås sammen til en. Den kulturelle spaserstokken har i hovedsak vært likt praktisert mellom de gamle fylkesgrensene, og det er ingen grunn til å forvente store endringer.

Vi viser i denne sammenheng til utsendt brev til kommunene med invitasjon til å gi innspill til formål og forslag til retningslinjer for ordningen, og vi takker for verdifulle bidrag til saken.

Nye retningslinjer

Høsten 2021 vil vi lyse ut midler for Den kulturelle spaserstokken 2022, i tråd med nye retningslinjer for en harmonisert ordning for hele Viken. Søknadsskjema for midler til Den kulturelle spaserstokken i 2022 er under utarbeidelse, og vil bli tilgjengelig på våre hjemmesider samtidig med at søknadsfrist blir kunngjort.

Viken fylkeskommune ønsker kommunene lykke til med gjennomføring av kulturprogrammet for 2021.

Til toppen