Den kulturelle spaserstokken i Viken fylkeskommune

Viken fylkeskommune har for 2021 fordelt ca. 6 millioner kroner til Den kulturelle spaserstokken, fordelt på 51 kommuner. Midlene fordeles med utgangspunkt i antall innbyggere pr. kommune i aldersgruppen 67 år og eldre.

Som tidligere er målet at det skal utvikles gode og positive kunst- og kulturprosjekter for eldre lokalt, innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk. Ordningen skal bidra til et økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren i kommunene, og midlene skal i hovedsak benyttes til profesjonell kunst og kulturformidling på ulike arenaer både i og utenfor helseinstitusjoner, der de eldre befinner seg i dagliglivet.

Kulturtilbud for eldre

Det er kommunenes ansvar å gjennomføre kulturarrangementene gjennom året, og aktører innen kunst og kultur som ønsker å tilby bidrag til programmet, må henvende seg direkte til kommunene.

Digitale løsninger

Det er fremdeles strenge restriksjoner og smitteverntiltak som gjør at planlagte arrangement må utsettes eller avlyses, men vi oppfordrer til kreativitet og digitale løsninger, slik at eldre kan få gode kulturopplevelser også i denne vanskelige situasjonen som vi nå ikke vet hvor lenge vil vare.
Viken fylkeskommune ønsker kommunene lykke til med gjennomføring av kulturprogrammet for 2021.

Rapportering

Fylkeskommunen skal kontrollere at midlene til Den kulturelle spaserstokken blir brukt i henhold til retningslinjene. Kommunenes rapporter, sammen med regnskap, for aktiviteter gjennomført i 2020, sendes digitalt til Viken fylkeskommune innen 1. mai 2021.

Ny ordning

Rapporteringen på bruk av midlene i 2020, sammen med ny ordning med digital søknad, danner grunnlag for tildeling av midler til ordningen for 2022.  

Harmonisering

Fylkestinget vil i løpet av våren 2021 behandle sak om harmonisering av tildelingene til Den kulturelle spaserstokken i Viken, som en følge av at ordningen har vært ulikt praktisert mellom de gamle fylkesgrensene.

Søknadsskjema for midler til Den kulturelle spaserstokken i 2022 er under utarbeidelse, og vil bli tilgjengelig fra medio 2021. Tildelingene for 2022 vil skje i løpet av høsten.

Til toppen