Den kulturelle spaserstokken i Viken fylkeskommune 2020

Fylkeskommunen har i 2020 en overgangsordning på fordeling av midler som baserer seg på hva de tidligere fylkene har prioritert til Den kulturelle spaserstokken, og tar videre utgangspunkt i antall innbyggere pr. kommune over 67 år, basert på tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Tildelingsbrev er sendt ut, og i løpet av desember vil tilskuddet for 2021 i sin helhet bli utbetalt til hver av fylkets 51 kommuner. Det er satt av 6 millioner kroner til ordningen. Midlene for inneværende år ble fordelt høsten 2019.

Mangfold

Som tidligere er målet at det skal utvikles gode og positive kunst- og kulturprosjekter for eldre lokalt, innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk. Ordningen skal bidra til et økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren i kommunene, og midlene skal i hovedsak benyttes til profesjonell kunst og kulturformidling på ulike arenaer både i og utenfor helseinstitusjoner, der de eldre befinner seg i dagliglivet.

Kulturtilbud for eldre

De aller fleste kommunene i Viken har tilbud til eldre med midler fra Den kulturelle spaserstokken. Det er kommunenes ansvar å gjennomføre arrangementene gjennom året, og aktører innen kunst og kultur som ønsker å tilby bidrag til programmet, må henvende seg direkte til kommunene.

Sette på fond

I forbindelse med koronautbruddet, har mange funnet det nødvendig å avlyse planlagte arrangement.
Midler som ikke blir benyttet på grunn av den ekstraordinære situasjonen, kan kommunen sette på fond og overføre til bruk neste år.  

Digitale løsninger

Vi oppfordrer til kreativitet og digitale løsninger, slik at også eldre får gode kulturopplevelser i denne vanskelige situasjonen som vi nå ikke vet hvor lenge vil vare.

Flere tiltaksordninger planlagt for 2021

Viken fylkeskommune arbeider med å samordne retningslinjer for en rekke tiltaksordninger i forbindelse med budsjettarbeidet for 2021. Eventuelle endringer fra og med tildelingsåret 2021 vil bli oppdatert på Viken.no.

Til toppen