Inkluderende kulturliv

Det er en kulturpolitisk oppgave å sørge for representativitet gjennom et større kunstnerisk og kulturelt mangfold.

Kulturelt mangfold handler om å fremme et mangfold av ideer, tanker og holdninger, om estetisk mangfold, og om å fremme deltakelse på tvers av sosial og kulturell bakgrunn.

Deltakelse og kunstnerisk potensial

Bruken av det offentlig finansierte kulturtilbudet er svært skjevt fordelt i befolkningen. Det finnes mange som ikke har et forhold til kunst- og kulturaktivitet som viktige arenaer for opplevelse, deltakelse, læring og identitetsskaping. 

Viken fylkeskommune ønsker å bidra til et større fokus på det kunstneriske innholdet og en forløsning av det kunstneriske potensialet i arbeidet med utviklingen av et større kulturelt mangfold. Mangfoldsperspektivet er imidlertid også viktig med tanke på det frivillige feltet og når det gjelder aktiv deltakelse i kulturlivet.

Publikumsutvikling

Publikumsutvikling handler om å forstå og engasjere eksisterende og potensielt publikum. Styrket kompetanse og konkrete tiltak innen publikumsutvikling skal være de viktigste verktøyene for å bidra til å skape økt deltakelse og stimulere til et demokratisk og inkluderende kulturliv.

Publikumsutvikling kan være økonomisk, kunstnerisk og politisk motivert, og betinger ofte organisasjonsutvikling.

Les mer om Viken fylkeskommunes satsing innen publikumsutvikling.

Til toppen