Publikumsutvikling

Publikumsutvikling handler om å forstå og engasjere eksisterende og potensielt publikum.

Viken fylkeskommunes satsing er rettet inn mot prosjekter/tiltak for målgruppen unge mellom 16 og 30 år.

Så hvordan når vi nye målgrupper? Og hvordan når vi andre målgrupper enn dem som får tilbud via Den kulturelle skolesekken?

Ønsker du å komme i gang med publikumsutvikling for din organisasjon? Ta kontakt med oss for å få inspirasjon, verktøy og støtte i prosessen.

Ungdomspanelet Yoice

  • Yoice er et verktøy som legger til rette for at institusjonene skal kunne utvikle gode strategier for publikumsutvikling.
  • Det er et online innsiktspanel for unge mellom 16 og 30 år, bosatt i Viken. Her har de unge mulighet til å si sin mening om hva slags arrangementer, opplevelser og tilbud de ønsker seg akkurat der de bor.
  • Panelet består av et mangfold av stemmer der kjønn, alder, geografi og bruk (både brukere og «ikke-brukere» av kulturtilbud) blir jevnt fordelt.
  • Ungdomspanelet er en tjeneste levert av Opinion, i samarbeid med Viken fylkeskommune og Norsk publikumsutvikling.
  • Alle institusjoner og organisasjoner med kunst- og kulturformål i fylket kan få tjenester fra Yoice og vil få tilgang til rapporter og aktiviteter som Opinion lager.

Støtteordninger

Viken fylkeskommune gir støtte til gjennomføring av tiltak for publikumsutvikling i fylket. Tilskudd for 2021 er tildelt. Neste søknadsrunde kommer tidlig i 2022.

Publikumstiltak er et av de viktigste verktøy for å skape økt deltakelse og stimulere til et demokratisk og inkluderende kulturliv, som er et av satsingsområdene i Viken fylkeskommune.

Viken fylkeskommune vil styrke kompetansen innen publikumsutvikling blant de regionale kunst- og kulturaktørene.

Tilhørighet i Viken

Noen av tiltakene det søkes om støtte til vil bli vurdert av Yoice før tilskudd eventuelt blir gitt, og noen av de tiltakene som får tilskudd vil også bli videreutviklet sammen med målgruppen.

Institusjoner og organisasjoner med kunst- og kulturformål og -aktivitet i Viken fylke kan søke om midler fra tilskuddsordningen.

Søkere må ha tilhørighet i Viken og tilby kunst- og kulturproduksjoner av høy kvalitet og profesjonalitet. De må også ha egne velutviklede og godt innarbeidede publikumsutviklingsstrategier.

Reell medvirkning

Midlene skal gis til prosjekter/tiltak rettet mot målgruppen unge mellom 16 og 30 år. Denne gruppen er ikke en homogen gruppe, og søker må definere hvem i denne gruppen de ønsker å jobbe med.

Det legges vekt på hvordan søknaden viser:

  • institusjonens egne publikumsutviklingsstrategier
  • hva institusjonen mener er nyutvikling som trenger støtte
  • hva som er oppgaver innen publikumsutvikling som institusjonen gjennomfører som en del av sin normale drift

Søknaden må også vise hvordan man skal lykkes med reell medvirkning for de som er målgruppen for prosjektet man søker om støtte til.

Rapporter fra Yoice

Det ble gjennomført to store undersøkelser også før Yoice ble opprettet:

Til toppen