Tilskudd til bransjeutvikling i kulturelle og kreative næringer

Du kan søke om tilskudd til bransjeutvikling i kulturelle og kreative næringer. Ordningen skal bidra til å utvikle og styrke aktører og regionale bransjestrukturer innen kulturell og kreativ næring i Viken. Søknadsfristen var 1. november for prosjekter i 2023.

Formål

Kulturell og kreativ næring dekker et bredt spekter av bransjer der potensialet for verdiskaping varierer stort. Kulturell næring omfatter kunstnerisk næringsvirksomhet knyttet til å skape, produsere og utøve kulturelle uttrykk, mens kreativ næring bruker kulturelle uttrykk, produkter eller konsepter som innsatsfaktor til verdiskaping i virksomheten.

Formålet med stimuleringsordningen er å bidra til nyskaping og utvikling, og å støtte opp om mindre virksomheter slik at de kan utvikle og styrke samarbeid og bransjestrukturer på regionalt og nasjonalt nivå.

Ordningen retter seg mot virksomheter i Viken, og skal bidra til å

 • styrke kulturelle og kreative næringers potensial for verdiskaping og innovasjon
 • øke omsetningen av kunst, kulturelle og kreative produkter og tjenester
 • ta i bruk eksisterende, eller skape nye markedskanaler og arenaer slik at kunst- og kulturproduksjoner når ut til et større marked
 • øke kompetansen innen nærings-, markeds- og forretningsutvikling 

Hvem kan søke?

Virksomheter kan søke på vegne av et nettverk eller en etablert kulturnæringsklynge. Søker må være en juridisk enhet, og ha forretningsadresse i Viken.

Kompetansesentre, organisasjoner og aktører som har bransjeutvikling innenfor kulturell og kreativ næring i Viken som formål, kan søke tilskudd fra ordningen. 

Større prosjekter og tiltak som har regionalt, nasjonalt eller internasjonalt perspektiv vil prioriteres fremfor prosjekter med et lokalt perspektiv. Samarbeid mellom flere aktører i målgruppen vektlegges.

Hva kan det søkes tilskudd til?

 • klynge- og nettverkssamarbeid med mål om nyskaping, kompetanseheving og bransjeutvikling
 • pilotprosjekt (forprosjekt) for å utvikle nye løsninger eller tjenester knyttet til formidling, distribusjon og salg av kunstnerisk, kulturelt og kreativt innhold
 • arenaer og møteplasser for deling, kompetanseheving og nettverksbygging
 • mentorordninger rettet mot unge aktører og nyetableringer

Hva kan det ikke søkes tilskudd til?

Det gis ikke støtte til innholdsproduksjon, ordinær drift, kulturarrangementer (konserter, forestillinger, turneer, utstillinger m.m.) eller forskning.

Slik søker du

Søk om Tilskudd til bransjeutvikling i kulturelle og kreative næringer

Søk via regionalforvaltning.no

Følgende informasjon kan lastes opp som vedlegg i søknaden:

 • utfyllende budsjett
 • utfyllende prosjektbeskrivelse med aktivitetsplan
 • samarbeidsavtale/intensjonsavtale om samarbeid (obligatorisk dersom en aktør søker på vegne av flere)
 • merk at søknaden må kunne vurderes uavhengig av utfyllende vedlegg. 

Se retningslinjer for ordningen

Søknadsfrist

Søknadsfristen var 1. november 2022.
 

Tildelingskriterier

Det kan søkes om tilskudd inntil kr 300 000, og det kan finansieres inntil 75 prosent av de totale kostnadene i prosjektet. Egeninnsats kan være en del av finansieringen. Egeninnsats kan føres opp med inntil 700 kroner per time. Det anses som en styrke om prosjektet/tiltaket også mottar støtte fra bedriftsrettede støtteordninger eller andre finansieringsordninger.

Øvrige kriterier

 • Informasjon om og resultater fra tiltak og prosjekter som mottar støtte fra ordningen, skal være tilgjengelig for alle.
 • Alle søknader må inneholde en beskrivelse av tiltaket og hva det søkes om støtte til, samt et budsjett og en aktivitetsplan.
 • Tiltak og prosjekter skal være i tråd med «Grønt veikart for kunst- og kultursektoren».

Behandling av søknaden

Søknadsbehandlingen skal følge krav til god forvaltningsskikk, habilitet og etisk adferd. Søknaden skal vurderes i tråd med opplysninger gitt i søknaden, annen tilgjengelig og relevant informasjon og i tråd med tildelingskriterier for ordningen.

Søknadene vil bli behandlet samlet etter søknadsfristens utløp. Søker vil motta et skriftlig svar på sin søknad. Det må beregnes cirka 8 ukers behandlingstid.

Utbetaling

Tilskudd blir utbetalt med 75 prosent av beløpet ved innvilget støtte, og 25 prosent etterskuddsvis på grunnlag av innsendt rapport og regnskap. Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenliknes med innsendt budsjett.

Tilskudd fra fylkeskommunen og andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres. Vi gjør oppmerksom på at fylkeskommunens revisjon har rett til å få seg forelagt fullstendig regnskap med tilhørende bilag, dersom de ber om det.

Rapportering

Rapportering skal skje senest tre måneder etter ferdigstilt prosjekt.

Du må dokumentere at midlene er benyttet til de tiltak det er søkt om støtte til, og rapportere på de resultatmål for tiltaket/prosjektet som ble oppgitt i søknaden. Du må dokumentere tiltaket med bekreftet regnskap.

Viken fylkeskommune og fylkesrevisjonen har rett til innsyn i all relevant dokumentasjon.

Rapport sendes til Viken fylkeskommune på e-post: post@viken.no, eventuelt til Postboks 220, 1702 Sarpsborg.

Synliggjøring

Mottakere av stimuleringsmidler skal i alt relevant kommunikasjonsmateriell synliggjøre å ha mottatt midler fra Viken fylkeskommune. Fylkeskommunens logo kan benyttes til dette formålet.