Tilskudd til kunst- og kulturprosjekter i Viken

Du kan søke om tilskudd til små og store kunst- og kulturprosjekter innen alle sjangere som musikk, scenekunst, dans, visuell kunst, litteratur med mer.

Formål

Kulturtilskudd skal bidra til å realisere Viken fylkeskommunes planer for kunst- og kulturfeltet. Tilskuddene skal bidra til at kunst og kulturtilbud av høy kvalitet blir tilgjengelig for Vikens innbyggere og stimulere til vekst og utvikling innen det profesjonelle og frivillige kunst- og kulturfeltet.

Hvem kan søke

Tilskudd kan bevilges til aktører, produsenter, organisasjoner, kommuner og andre sammenslutninger som planlegger gjennomføring av kulturtiltak i tråd med ordningens formål, og som ikke mottar fast årlig driftsstøtte fra Viken fylkeskommune.

Søknadsfrist

15.februar for prosjekter som igangsettes/gjennomføres i første halvår, og 15. mars for prosjekter i andre halvår i 2021. Søknadsfristen for første halvår i 2022 blir 15. september.

Hvordan søke

Søk om tilskudd til kunst og kulturprosjekter

Krav til søknaden

Søknaden skal sendes elektronisk og inneholde:

 • Beskrivelse av formål og innhold i tiltaket
 • Opplysning om tid og sted for gjennomføring av tiltaket
 • Opplysning om organisering og framdriftsplan
 • Oversikt over samarbeidspartnere
 • Søker må være registrert med eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene
 • Budsjett og finansieringsplan, med oversikt over alle tilskuddsparter. Det skal oppgis hvorvidt andre finansieringskilder er omsøkt eller tildelt fra.
 • Det skal spesifiseres eventuelt hvilke støtteordninger som er omsøkt, eller innvilget, med dato for søknadsfrist, slik at det er mulighet for dialog med tilskuddsgiver.
 • Søknadene vil bli vurdert av rådgiverteamet ved seksjon for kulturutvikling ut fra et helhetlig perspektiv, jamfør punkt om krav til søknaden og punkt om prioriteringer.
 • Søknader som ikke oppfyller kravene vil bli avvist/ikke behandlet.

Prioritering 

Søknadene vurderes i forhold til følgende kriterier:

 • Tiltak som direkte skal produsere kunstneriske og kulturelle uttrykk som er åpne for det alminnelige publikum
 • Tiltak som kobler sammen aktører og stimulerer til samarbeid på tvers av kulturuttrykk og geografi
 • Tiltak som har kunstnerisk høy kvalitet
 • Tiltak som viser nyskaping og utvikling
 • Tiltak som kan vise til samarbeid med kommune, institusjoner og andre.
 • Tiltak med kommunal og/eller statlig medfinansiering.
 • Fylkesplanen og fylkeskommunens strategier legges til grunn ved vurdering av søknader.
 • Tiltakene skal sikre bredde og mangfold i tilskuddene

Hva støttes ikke

 • Aktiviteter og prosjekter som er igangsatt eller gjennomført.
 • Det gis ikke tilskudd til ordinær drift og investeringer.
 • Film og andre audiovisuelle uttrykk: Viken fylkeskommune er medeier i Viken filmsenter gir støtte til utvikling og produksjon av disse uttrykkene. Fylkeskommunen støtter derfor ikke prosjekter på dette feltet med direkte tilskudd, men henviser søkere til å ta kontakt med Viken filmsentersenter, eller Mediefabrikken.
 • Deltakelse på seminar, utdanning, studiereiser, gjestekunstneropphold og liknende.
 • Det gjøres oppmerksom på at Viken fylkeskommune ikke fullfinansierer prosjekter, men kan dekke inntil 50 prosent av prosjektets kostnader.

Behandling av søknaden

Søknadene vil bli behandlet og vurdert samlet etter søknadsfristens utløp. Du vil motta skriftlig svar når søknaden er behandlet. Du må beregne cirka 8 ukers behandlingstid.

Du kan klage på vedtaket til Klagenemnda i Viken fylkeskommune, jamfør forvaltningslovens kapittel IV. 

Klagen sendes til Viken fylkeskommune, e-post: post@viken.no, eventuelt Postboks 220, 1702 Sarpsborg. Frist for å klage er tre uker fra du har mottatt vedtaket.

Du kan også be om å få se sakens dokumenter, jamfør forvaltningsloven paragraf 18 og 19.

Utbetaling

Tilskudd blir vanligvis utbetalt med 75% av beløpet ved innvilget støtte, og 25% etterskuddsvis på grunnlag av innsendt rapport og regnskap. Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenliknes med innsendt budsjett. Tilskudd fra fylkeskommunen og andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres. Vi gjør oppmerksom på at fylkeskommunens revisjon har rett til å få seg forelagt fullstendig regnskap med tilhørende bilag, dersom de ber om det.

Rapportering

Du må dokumentere at midlene er benyttet til de tiltak det er søkt om støtte til. Du må dokumentere tiltaket med bekreftet regnskap.

Viken fylkeskommune og fylkesrevisjonen har rett til innsyn i all relevant dokumentasjon.

Rapport sendes til Viken fylkeskommune på e-post: post@viken.no, eventuelt Postboks 220, 702 Sarpsborg.

Gjeldende planer

Fram til ny kulturstrategi for Viken fylkeskommune er vedtatt gjelder følgende planer:

Tilskudd til kunst- og kulturprosjekter i Viken erstatter mange av de tidligere støtteordningene som: 

 • Tilskudd til allmenkultur i Buskerud
 • Tilskudd til scenekunst i Buskerud
 • Tilskudd til kulturproduksjoner i Østfold
 • Tilskudd til bokproduksjoner/bokinnkjøp med Østfold som tema
 • Regionale utviklingsmidler i Akershus.

Prosjekter som har fått tilskudd før 2021 fra de tidligere tilskuddsordningen vil beholde sitt tildelte beløp, og restbeløpet utbetales etter de rutinene som er gitt i tildelingsbrevet.

Til toppen