Tilskudd til bokproduksjoner/bokinnkjøp i Østfold

Du kan søke om støtte til produksjon av bøker og innkjøp av bøker med Østfold som tema.

Tilskuddsordningen revideres, midlertidig stans i søknader

Viken fylkeskommune arbeider med revidering av ordningene innenfor tilskudd, priser og stipender høsten 2020. Fram til ny ordning er vedtatt er det ikke anledning til å søke på dette tilskuddet.

Hvordan ordningen blir fremover vil bli annonsert her med nye søknadsfrister så snart dette er klart.

For spørsmål, kontakt Jon Endre Røed Olsen på 91 76 98 01 eller jono@viken.no

Slik søker du

Du søker via ordningen for støtte til kulturproduksjoner

Søknadsfrist

Det er to søknadsfrister: 15. mars og 15. oktober hvert år.

Kriterier for ordningen

Utdypende kriterier gjelder for støtte til bokproduksjoner, utover gjeldende retningslinjer for Støtte til kulturproduksjoner:

Formålet med støtteordningen er at det tilrettelegges for at det kan bli skrevet, utgitt, spredt og lest ny sakprosa av høy kvalitet innenfor historie, geografi/topografi, samfunn og biografier, som har betydning for østfoldsamfunnet.

Ordningen skal sørge for at innkjøpte titler blir fordelt etter en gitt fordelingsnøkkel til fylkets folkebibliotek og til skolebibliotekene på de videregående skolene. I tillegg kan det ved behov kjøpes inn et antall eksemplarer til øvrig bruk som gaver og lignende.

Støtten kan gis som direkte støtte og til innkjøp av titler til utgivelser med Østfold som tema.

Søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse som klart redegjør for:

  • innhold, målgruppe og formål med et manus som fremstår som et helhetlig verk
  • inneha innholds- og formidlingsmessige kvaliteter
  • er egnet til å tilføre kunnskap, stimulere til faglig interesse og refleksjon og/eller berike samfunnsdebatten

Søknaden må tydelig beskrive fordeling mellom direkte støtte og innkjøp av tittel.

Tittelen bør kunne tilgjengeliggjøres både som trykte bøker og e-bøker.

Det forutsettes at det også søkes om støtte fra vertskommunen.

Kravet til lik andel fra vertskommunen kan i særskilte tilfeller fravikes hvis prosjektet innehar den ønskede kvalitet og vertskommunen ikke har økonomisk mulighet til å støtte i samme grad.

Innkjøp av titler settes til bokhandlerpris og begrenses til cirka 30 eksemplarer som fordeles med ett eksemplar per folkebibliotek og ett eksemplar per bibliotek i videregående skoler i Østfold. Det kan i tillegg kjøpes inn eksemplarer til øvrig bruk.

En fagkomité vurderer søknadene og innstiller på støtte.

Første halvdel av støtteandel utbetales ved fremvisning av trykkeklart manus og andre del utløses først ved mottak av ferdigstilt tittel.

Overgangsordninger

I en overgangsperiode fram til 2021 vil enkelte tilskuddsordninger kun gjelde for gammel fylkestilhørighet.

I denne overgangsperioden vil potensielle søkere i Viken fylkeskommune oppleve å ha ulike tilskuddsordninger, basert på tidligere fylkestilhørighet.

Til toppen