Tilskudd til kulturproduksjoner i Østfold

Kompetente kunstfagmiljøer kan søke om støtte til produksjoner i Østfold. 

Hvem kan søke?

  • Kompetente kunstfagmiljøer innenfor litteratur, musikk, scenekunst og/eller visuell kunst
  • Virksomheter som allerede får faste driftstilskudd fra fylkeskommunen, kan ikke søke på ordningen

Søknadfrist

Det er to søknadsfrister: 15. mars og 15. oktober hvert år.

Hvordan søke?

I søknaden beskriver du ditt prosjekt med følgende:

  • Prosjektbeskrivelse som kort og klart redegjør for innhold, målgruppe og formål
  • Tid, sted og produksjonsplan
  • Budsjett
  • Finansieringsplan
  • Søknadssum
  • Prosjektbeskrivelse og detaljert budsjett vedlegges søknaden

Du kan søke før bekreftelse fra vertskommune/-r foreligger, men fylkeskommunens støtte utløses først når endelig bekreftelse foreligger. Fylkeskommunen utbetaler halvparten av støtten ved produksjonsstart og resterende halvpart når prosjektet er gjennomført og regnskap og rapport er sendt fylkeskommunen.

Før du søker bør du lese utfyllende retningslinjer og fylkeskommunens økonomirutiner for tilskuddsordninger (PDF, 93 kB).

Hvordan vet jeg om jeg har fått støtte?

Alle søknadene vurderes av en fagkomité. Ved behov kan komitéen kompletteres med relevant fagkompetanse. Endelig vedtak gjøres av Kulturkomiteen. Etter at tildelingen er gjort får du melding direkte til deg. 

Støtte til bokproduksjoner/innkjøp av bøker

Støtte til kulturproduksjoner omfatter også støtte til bokproduksjoner/bokinnkjøp av titler med Østfold som tema. 

Det er egne kriterier for bokstøtte

Overgangsordninger

I en overgangsperiode fram til 2021 vil enkelte tilskuddsordninger kun gjelde for gammel fylkestilhørighet.
I denne overgangsperioden vil potensielle søkere i Viken fylkeskommune oppleve å ha ulike tilskuddsordninger, basert på tidligere fylkestilhørighet.

Når du mottar støtte

Har du fått støtte fra Viken fylkeskommune skal det i aktuelle sammenhenger gis informasjon om dette. For eksempel på hjemmesider, brosjyrer, program med mer. 

Til toppen