Temastrategier for kunst og kultur og bibliotekutvikling

Temastrategi for kunst og kultur

Temastrategi for kunst og kultur gir retning for kunst og kulturpolitikken i Viken fylkeskommune. 

Viken fylkeskommune legger til grunn at et sterkt og robust kunst- og kulturliv er viktig både for kulturens egenverdi og for en bærekraftig samfunnsutvikling. Arbeidet med kunst og kultur i Viken skal kjennetegnes av samspill med og i feltet, mellom forvaltningsnivåer og internt mellom rådsområder. Arbeidet skal være kunnskapsbasert, styrke mangfoldet og bidra til innovasjon.

Temastrategi for kunst og kultur er et viktig styringsverktøy for hvordan Viken fylkeskommune skal utfylle sin rolle og sitt ansvar i dette arbeidet, og nå egne ambisjoner for kunst og kulturområdet.

Regional planstrategi har lagt til grunn langsiktige utviklingsmål og innsatsområder for en bærekraftig utvikling i Viken, med tverrgående temaer som omfatter klima og miljø, folkehelse og samarbeid. Temastrategien skal bidra til at fylkeskommunens innsats på kunst- og kulturfeltet bygger opp under viktige, tverrgående samfunnsmål. 

Les temastrategi for kunst og kultur 2022-2025 her

Temastrategi for bibliotekutvikling

Viken er et stort fylke med et mangfold av biblioteker. Bibliotekene er kulturarenaer, kunnskapsarenaer og møteplasser for innbyggerne våre. Fylkeskommunen har ansvar for regional bibliotekutvikling og regionale bibliotekoppgaver, og som skoleeier har fylkeskommunen også et overordnet ansvar for utvikling av skolebibliotekene i den videregående skolen.

Temastrategi for bibliotekutvikling er et viktig styringsverktøy for hvordan Viken fylkeskommune skal fylle sin rolle og ansvar i dette arbeidet.

I Viken er det definert langsiktige utviklingsmål og innsatsområder for en bærekraftig utvikling av samfunnet. Klima og miljø, folkehelse og samarbeid skal veie tungt i alt utviklingsarbeid framover. Viken fylkeskommune legger til grunn at bibliotekene er sentrale bidragsytere for å nå utviklingsmålene. I skjæringspunktet mellom kultur, utdanning og livslang læring, folkehelse og sosialt arbeid vil utvikling av bibliotek være et viktig bidrag på veien til et mer inkluderende, demokratisk og bærekraftig Viken-samfunn. 

Les temastrategi for bibliotekutvikling 2022-2025 her