Temastrategier kunst og kultur, bibliotekutvikling og frivillighet

Viken fylkeskommune har vedtatt å utvikle tre temastrategier innen kultur og mangfold i 2021: temastrategi for kunst og kultur, temastrategi for bibliotekutvikling og temastrategi for frivillighet. Fylkesrådet har nå vedtatt førsteutkast for temastrategier for kunst og kultur og bibliotekutvikling, og ønsker innspill på disse innen 7. oktober 2021.

Tanja Flaaten Steen

Temastrategiene er viktige styringsverktøy

Temastrategiene knyttes til bruk av fylkeskommunens egne virkemidler og vil bli viktige styringsverktøy for Viken fylkeskommune. Strategiene vil ikke binde andre aktørers arbeid, men medvirkning og innspill fra eksterne samarbeidspartnere blir allikevel viktig for å skape gode strategier til det beste for innbyggerne i Viken.

Temastrategiene skal vedtas innen utgangen av 2021, og vil gjelde for perioden 2022-2025. Felles for strategiene er at de vil være de første planene med Viken-perspektiv, og vil erstatte fylkeskommunens tidligere planer og strategier innen disse tre områdene. 

Vi ønsker dine innspill på førsteutkast

Fylkesrådet har nå vedtatt førsteutkast for temastrategier for kunst og kultur og bibliotekutvikling, og ønsker innspill på disse innen 7. oktober. Det vil bli muligheter med innspill til temastrategi for frivillighet på et senere tidspunkt.  

Det har vært medvirkning i ulike faser, og flere har gitt viktige innspill til temaene allerede. Disse innspillene utgjør en del av kunnskapsgrunnlaget for de vedlagte førsteutkastene. Vi har med oss disse innspillene i det videre arbeidet og i noen tilfeller vil de bli vurdert i arbeidet med handlingsplaner som skal følge opp strategiene.

Vi ønsker særlig innspill på følgende områder i strategiene:

Temastrategi for kunst og kultur 2022–2025 – førsteutkast: Mål og prioriteringer

Temastrategi for bibliotekutvikling 2022–2025 – førsteutkast: Visjon, mål og strategier

Innspill til strategiene sendes post@viken.no innen 7.oktober kl. 12.00.

Merk innspillet med: 2021/48982 og hvilken temastrategi det gis innspill på, evt om det gis innspill på begge.

Temastrategi for kunst og kultur 2022–2025 – førsteutkast (PDF, 663 kB)

Temastrategi for bibliotekutvikling 2022–2025 – førsteutkast (PDF, 490 kB)

Mandat for temastrategi for kunst og kultur

Temastrategi for kunst og kultur har ambisjon om å fremme en tydelig og ambisiøs kunst- og kulturpolitikk med prioriteringer og videreutvikling av viktige satsinger. Strategien skal blant annet omhandle temaer som:

 • Ung kultur
 • Den kulturelle skolesekken
 • Talentutvikling 
 • De ulike kunstuttrykkene; visuell kunst, film, musikk og scenekunst, litteratur og kulturarv
 • Kulturelle og kreative næringer
 • Internasjonalt kulturarbeid

Vedtatt mandat og prosjektbeskrivelse for arbeidet (PDF, 175 kB)

Mandat for temastrategi for bibliotekutvikling

  Temastrategi for bibliotekutvikling skal:

 • Jarle Nyttingnes Bidra til gode og attraktive bibliotektjenester for innbyggerne i Viken gjennom å utvikle og styrke bibliotekene.
 • Vise hvilket ambisjonsnivå fylkeskommunen har for dette arbeidet.
 • Vise hvordan utvikling skal skje gjennom godt samarbeid med bibliotekene.

Vedtatt mandat og prosjektbeskrivelse for arbeidet (PDF, 94 kB)

Mandat for temastrategi for frivillighet

Temastrategi for frivillighet skal:

 • Bidra til å tydeliggjøre frivillighetens plass i samfunnsutviklingen.
 • Bidra til en robust regional frivillighet og bidra til økt mangfold og deltagelse i frivilligheten i Viken.
 • Belyse hvordan vi skal samarbeide med nasjonale og regionale frivillige organisasjoner, samt kommunene i Viken.

Vedtatt mandat og prosjektbeskrivelse for arbeidet (PDF, 193 kB)

Kontakt

Til toppen