Viken fylkesbibliotek

Viken fylkesbibliotek bidrar til nyskaping gjennom bibliotekutvikling. Biblioteket ivaretar regionale oppgaver.

Fylkesbiblioteket synliggjør bibliotekenes rolle i samfunnsutviklingen og styrker bibliotekene som relevante aktører. Bibliotek skaper åpne, innovative og bærekraftige lokalsamfunn. Fylkesbiblioteket arbeider for å styrke bibliotekene som arena for opplevelser og livslang læring. Nettverksarbeid, kompetanseheving, utvikling og samordning er viktige stikkord. Fylkesbibliotekets oppgaver er nærmere angitt i bibliotekloven § 6.

Viken fylkesbibliotek har to seksjoner: seksjon for bibliotek og samfunn og seksjon for aktiv formidling.

Gå til Viken fylkesbibliotek  

Samarbeid om regional bibliotekutvikling i 2024

Fra 1. januar 2024 blir Viken fylkesbibliotek til Fylkesbiblioteket i Akershus, Buskerud og Østfold kommunalt oppgavefellesskap. Det betyr at oppgavene til Viken fylkesbibliotek videreføres, men nå i et samarbeid mellom de tre nye fylkene.

Fylkesbiblioteket skal styrke bibliotekene i de tre fylkene og være en aktiv og attraktiv samarbeidspartner for kommunene når de skal utvikle sine bibliotektjenester.

Mål for fylkesbiblioteket:

  • bidra til sterke og bærekraftige løsninger i bibliotekene
  • sikre målrettet bruk av virkemidler
  • styrke det bibliotekfaglige kompetansemiljøet i regionen

Dette samarbeidet på tvers av fylkeskommunene er unikt i norsk sammenheng, og vekker derfor interesse i bibliotekmiljøet.

Bibliotekbuss

Bibliotekbussen kjører i Akershus. Se rutetider for bibliotekbussen på nettsidene til fylkesbiblioteket.

Temastrategi for bibliotekutvikling

Fylkeskommunen har ansvar for regional bibliotekutvikling og regionale bibliotekoppgaver, og som skoleeier har fylkeskommunen også et overordnet ansvar for utvikling av skolebibliotekene i den videregående skolen.

Temastrategi for bibliotekutvikling er et viktig styringsverktøy for hvordan Viken fylkeskommune skal fylle sin rolle og ansvar i dette arbeidet. Les temastrategien for bibliotekutvikling 2022–2025 her.