Vi kan ikke gå inn i fremtiden uten å ha med oss fortiden

Fylkestinget har vedtatt et felles handlingsprogram for kulturarv, for perioden 2022 til 2023.
Viken kulturarv. - Klikk for stort bildeIllustrasjon: Solberg helleristninger, Nore stavkirke og en vikingetidspenne fra Romerike Foto: Silje Haugsten Ellefsen (Viken fylkeskommune), Bjørn Johnsen og Kirsten Helgeland (Kulturhistorisk museum, UiO)

Handlingsprogrammet skal sikre god forvalting av vår felles kulturarv og våre felles kulturminner over hele fylket, og ble enstemmig vedtatt av fylkestinget 16. desember 2021. 

Se handlingsplanen (PDF, 447 kB)              

– Hvis man ikke kjenner fortiden, forstår man ikke nåtiden og egner seg ikke til å forme fremtiden, sa den franske forfatteren og filosofen Simone Weil i forrige århundre, og det står seg like godt i dag.

– Vi er heldige som har så mye flott kulturarv og så mange flotte kulturminner i Viken. Men det betyr også at det hviler et stort ansvar på oss som politikere med å forvalte arven på en god måte, slik at også fremtidige generasjoner får ta glede av den, sier fylkesråd for kultur og mangfold, Tonje Kristensen (Ap).

Hovedtema for handlingsprogrammet

Det er valgt ut fem overordnete hovedtema:

  1. Tilrettelegging, formidling og verdiskaping: Det er viktig at kulturarven og historien knyttet til denne er tilgjengelige for publikum, både fysisk og digitalt.
  2. Internasjonalt arbeid: Å jobbe med kulturarv over landegrenser gir økte muligheter til å tenke nytt rundt publikumsopplevelser og problemløsning.
  3. Kunnskapsgrunnlag: For å kunne yte gode tjenester på regional og kommunalt nivå, er det viktig at fylkeskommunen, kommunene og andre aktører, har et riktig og lett tilgjengelig kunnskapsgrunnlag.
  4. Kompetanse: Kurs og veiledning av eiere av kulturminner og utøvere av tradisjonelle håndverksfag er viktig for å bygge kompetanse.
  5. Møteplasser og nettverk: Fylkeskommunen har en viktig rolle som tilrettelegger for møteplasser mellom ulike kulturaktører i Viken.

Vil gi et helhetlig tilbud

– Et felles handlingsprogram for kulturarv i Viken gir muligheten til å gi et mer helhetlig tilbud til innbyggerne i hele Viken. Ordninger, som i dag omfatter en del av fylket, vil løftes til å gjelde for hele Viken. Dette gjelder virkemidler som tilskudd og støtteordninger, men også tilbudene ved de regionale bygningsvernsentrene, sier fylkesråden.

Samarbeid er viktig

–  Et nært og bredt samarbeid med de mange aktørene på dette området er avgjørende for å lykkes. Dette gjelder kommunene, museene, eiere og, ikke minst, frivilligheten. Det vil bli arbeidet videre med å etablere så gode som mulig arenaer for denne samhandlingen i tiden fremover, sier Kristensen.

Bærekraft

Ivaretakelse, formidling og bruk av kulturarven involverer bærekraft på mange områder.

Tonje Kristensen - Klikk for stort bildeFylkesråd Tonje Kristensen Morten Brakestad  – Å ta vare på og bruke kunnskap om tradisjonelle håndverksteknikker og tradisjonell material- og ressursbruk er viktig i utviklingen av en mer bærekraftig økonomi, basert på gjenbruk og reduserte utslipp.

– Det gjelder også for eksisterende bygninger, der klimafotavtrykket allerede er satt.  Å ta vare på disse, kan være et viktig bidrag for å redusere utslipp, sier hun. 

– Bevaring av viktige kulturminner er også et vesentlig element i å opprettholde og utvikle gode steder. Tilgang til og eierskap til egen kulturarv, er en sentral demokratisk rettighet, understreker fylkesråden.

Fartøyvern

I fylkestingets behandling av saken, ga fylkestinget også sin fulle tilslutning til at det opprettes et vertskommunesamarbeid mellom Viken fylkeskommune og Oslo kommune om fartøyvern, etter at fylkeskommunene overtok forvaltningsansvaret for dette fra Riksantikvaren 1. januar 2020.

Tilskudd til kulturarvopplevelser

Samtidig med at fylkestinget har vedtatt et felles handlingsprogram for kulturarvopplevelser, har fylkesrådet besluttet å gi 770 000 kr i tilskudd til ulike kulturarvopplevelser over hele Viken.  

Ordningen skal bidra til utvikling av opplevelser, der kultur, natur, mat og aktiviteter, settes sammen til et attraktivt tilbud for turister, andre besøkende og lokalbefolkning. Tilskuddsordningen er et samarbeid mellom kompetanseområdene for kultur og mangold, og næring, i Viken fylkeskommune.

Følgende søknader har fått støtte:

Tilskudd til kulturarvopplevelser
Tittel Søker Tildeling (kr)
Forprosjekt Kringsatt Øvre Eiker kommune 50 000
Formidling av kulturarvopplevelser og lokalmat i kombinasjon Destinasjon Drammen AS 150 000
Gatelangs – smakfull vandring i historiske omgivelser Visit Indre Østfold v/Marker kommune 200 000
Unge utvikler gamle fort Indre Østfold kommune 200 000
STARCRAFT Gamlebyen Visit Fredrikstad og Hvaler AS 170 000

Les også

Til toppen