Automatisk fredete kulturminner i saksbehandlingen

Offentlig forvaltning har et særskilt ansvar for å sikre at de nasjonale målene for kulturminnepolitikken oppfylles. Kommunene er sentrale i dette arbeidet gjennom bruk av plan- og bygningsloven. 

Hvilke kulturminner er automatisk fredet?

Ifølge Kulturminneloven er følgende kulturminner automatisk fredete:

  • alle kulturminner eldre enn 1537
  • stående bygg eldre enn 1650
  • samiske kulturminner eldre enn 100 år
  • skipsfunn (og skipslaster) eldre enn 100 år

Askeladden og Kulturminnesøk

Askeladden er en nasjonal kulturminnedatabase hvor alle fredete kulturminner er registrert. Askeladden er ikke en åpen kartløsning, men et verktøy primært for offentlig forvaltning. Fylkeskommunen har ansvar for oppdatering og kvalitetssikring av dataene i Askeladden. Deler av databasen i Askeladden er åpen og gjort tilgjengelig for publikum gjennom nettstedet Kulturminnesøk.