Arkeologiske kulturminner

Hva er et arkeologisk kulturminne? Og hvilke kulturminner er automatisk fredet?

Jernalderkeramikk - Klikk for stort bildeKeramikk fra jernalder funnet ved arkeologisk registering i forbindelse med ny E18. Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune. Hva er arkeologi?

Arkeologer studerer fysiske spor etter mennesker. Mens historikere bruker skriftlige kilder for å studere fortiden, ser arkeologer på gjenstander, tufter, gravminner, helleristninger og andre fysiske spor etter mennesker som har levd før oss.

Om sporene er fra middelalderen eller lenger tilbake i tid, kaller vi dem arkeologiske kulturminner, eller fornminner. Her kan du lese mer om ulike typer arkeologiske kulturminner.

Automatisk fredete kulturminner

I Norge er det satt et skille ved året 1537, som er tidspunktet for når reformasjonen var gjennomført her i landet. Dette regnes også som middelalderens slutt.

Alle kulturminner eldre enn 1537 er automatisk fredet, ifølge Kulturminneloven. Dette betyr at de er fredet i seg selv, uavhengig av om de er kjent for folk eller ikke. Dermed er det ikke slik at et arkeologisk kulturminne fra før 1537 blir fredet – det er allerede fredet. Om noen ønsker å fjerne det, eller på annen måte påvirke det, er det nødvendig å søke om dispensasjon fra fredningen.

Det er ikke bare typiske arkeologiske kulturminner som boplasser, helleristninger, gravhauger, bautasteiner med videre som er automatisk fredet. Også alle stående bygg eldre enn 1650 er fredet på denne måten.

Tilsvarende gjelder alle samiske kulturminner som er mer enn hundre år gamle, og alle skipsfunn (og skipslaster) som er eldre enn hundre år. Fullstendig oversikt over hvilke kulturminner som er automatisk fredet, finner du i Kulturminneloven.

Det er ikke lov til å sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje. Alle automatisk fredete kulturminner har en sikringssone på fem meter. På Kulturminnesøk kan du finne registrerte kulturminner i ditt område.

Arkeologi hos fylkeskommunen

Fylkeskommunen har mange ulike oppgaver knyttet til automatisk fredede kulturminner.

  • Plan- og byggesaker: Det er vår oppgave å avklare om det finnes arkeologiske kulturminner som blir påvirket av planlagte tiltak. Vi samarbeider med kommunene og tiltakshavere for å finne løsninger som er gode både for kulturminnene og for planene.
  • Arkeologisk registrering: Før vi kan uttale oss i plan- og byggesaker er det av og til nødvendig med en arkeologisk registrering.
  • Dispensasjonssaker: Fra 1.1.2020 vil fylkeskommunen ha ansvar for å gi dispensasjon for et automatisk fredet kulturminne, slik at det kan fjernes eller slik at det er mulig å gjøre et inngrep i eller inntil kulturminnet.
Til toppen