Fartøyvern

Fylkeskommunen ansvaret for fartøyvern i sin region.

Fartøyvern i Viken

Som ledd i regionreformen har kulturminnevernet i fylkeskommunene fått overført ansvar for en rekke oppgaver som tidligere har ligget hos Riksantikvaren. Et av disse ansvarsområdene er fartøyvern. Det tas sikte på at Viken fylkeskommune også skal ta ansvar for dette området på vegne av Oslo kommune.

Riksantikvarens bevaringsprogram for fartøy

I Riksantikvarens bevaringsprogram for fartøy, der målet har vært å sikre et representativt utvalg av bevaringsverdige fartøy, har det vært prioritert å utdele støtte til antikvarisk istandsetting og vedlikehold, og også sikre håndverkerkompetansen for å ta vare på de gamle skipene gjennom de nasjonale fartøyvernsentrene.

Søk støtte til fartøyvern

Det finnes to ordninger for å søke støtte til fartøyvern i Viken: en statlig og en fylkeskommunal.

  1. Du har mulighet til å søke støtte hos Riksantikvaren til å sikre, sette i stand og vedlikeholde fredete og vernede fartøy gjennom Riksantikvarens digitale søknadsportal, DigisakFrist for å søke er 1. november. Les mer om søknadsordningen på Riksantikvarens nettsider.
  2. Viken fylkeskommune har også en egen fylkeskommunal tilskuddsordning for fartøy som har hjemmeregistreringshavn i Viken. Ordningen skal sikre istandsetting og drift av fartøy som har søkt om vernestatus hos Riksantikvaren, har status som vernet skip, eller er fredet etter kulturminneloven. Frist for å søke var 1. mai 2023. Les mer om den fylkeskommunale tilskuddsordningen her.

Se også andre relevante støtteordninger til fartøyvern:

Vernede fartøy 

Vernede fartøy er en gruppe kulturhistoriske viktige fartøy der eier forplikter seg til å ta vare på fartøyet etter antikvariske retningslinjer fastsatt av vernemyndigheten. Et fartøy må ha status som vernet skip for å være berettiget til å søke tilskudd om istandsetting gjennom bevaringsprogrammet for fartøyvern, Kap. 1429 post 74 i Statsbudsjettet.  

Søknadsskjema for vernestatus  finner du her (XLSX, 290 kB) (løpende søknadsfrist).

Veileder for tildeling av status som vernet skip.

Det følger også andre rettigheter og muligheter knyttet status som vernet fartøy. Blant annet gir det fritak for avgift knyttet besiktigelse fra Sjøfartsdirektoratet i forbindelse med sertifisering, og det kan gi fritak for havneavgift. Refusjon av avgift knyttet mineralske produkter reguleres i egen forskrift.

Utførsel 

Fartøy som er eldre enn 50 år (flytende grense) kan ikke føres ut av landet uten tillatelse fra Riksantikvaren. Søknad sendes fylkeskommunen som behandler søknaden med innstilling til Riksantikvaren. Søknadsskjema for utførsel finner du her (XLSX, 287 kB) (løpende søknadsfrist).

Revidert fartøyvernplan 2020 - 2023 

Det foreligger en ny og revidert fartøyvernplan fra Riksantikvaren for perioden 2020 – 2023.   

Viktige lenker for verneflåten i Viken 

Samarbeidspartnere og aktører innen fartøyvernet i Viken: