Tilskudd til verneverdige og fredete bygg og anlegg

Eier du en bygning eller et anlegg som er verneverdig eller fredet etter kulturminneloven, kan du få midler fra Riksantikvaren til istandsetting av disse.

Tilskudd til verneverdig bygninger og anlegg i Viken

Du kan søke tilskudd til bevaring av kulturhistorisk verdifulle bygninger og anlegg som ikke er fredet.

Hvem kan søke?

Målgruppen er eiere av bevaringsverdige kulturminner. Det er ikke et krav at kulturminnet er formelt vernet, men kulturminner som er omtalt i kommunens kulturminneplan vil bli prioritert.

Bygninger og anlegg i privat eie vil bli prioritert.

Les mer om ordningen her: Tilskudd til verneverdige bygninger og anlegg i Viken

Tilskudd til fredete bygninger og anlegg i Viken

Du kan søke støtte til istandsetting av bygninger og anlegg som er fredet etter kulturminneloven.

Om ordningen

Private eiere av fredete bygninger og anlegg kan søke om statlig tilskudd til istandsetting av bygninger og anlegg som er fredet, eller under fredning, i medhold av kulturminneloven. Hovedkriteriet for tildeling av tilskudd er at midlene skal dekke merkostnader, helt eller delvis, som en følge av at det må utvises antikvariske hensyn ved sikring, istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av fredete bygninger, i samsvar med fredningsformålet.

Hvem kan søke?

Privatpersoner, stiftelser, styret i forening/organisasjon/sameie, kirkesogn, sogneråd, frivillige organisasjoner e.l. kan søke.

Les mer om ordningen her: Tilskudd til fredete bygninger og anlegg i Viken

Til toppen