Tømmerruta – verdiskaping gjennom samarbeid

De to kommunene Lillestrøm og Rælingen deler en felles kulturhistorie knyttet til fløting og sagbruk. Dette er også del av den nasjonale trelasthistorien. Kommunene har også det til felles at de omkranser eller ligger i nærheten av Nord Europas største innlandsdelta og Nordre Øyeren naturreservat. Det er derfor store kulturarv- og naturverdier knyttet til området.

Bakgrunn for prosjektet

Akershus fylkeskommune ba i 2011 om at utviklingspotensialet rundt Fetsund lenser og Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren ble utredet. Dette resulterte i et samarbeidsprosjekt mellom Akershus fylkeskommune, Museene i Akershus (MiA) og kommunene Fet, Sørum, Skedsmo (nå Lillestrøm kommune) og Rælingen. 

Arkitektkonkurransen for nytt nasjonalt fløtingsmuseum og kompetansesenter for våtmark er realisert og vinner ble kåret i oktober 2021. Delprosjektet er nå løftet ut av Tømmeruta og inn i MiA. Det vil likevel være viktig med et samarbeid videre da arbeidet med nytt bygg og Tømmerruta er tett knyttet sammen.

Prosjektet er i hovedsak finansiert av Viken fylkeskommune.

Hva er Tømmerruta?

Tømmerruta er et nettverkssamarbeid mellom frivillighet, næringsliv og det offentlige. Navnet er et resultat av næringsstrategien for Nedre Romerike og et prosjekt initiert av Samarbeidsrådet for Nedre Romerike. Etter en tid med samarbeid mellom de to prosjektene er arbeidet som er lagt ned og idéen om Tømmerruta inkorporert her.

Prosjektet skal bidra til bred verdiskaping med fokus på den unike tømmerhistorien og naturområdene kommunene i området har til felles. Med bred verdiskaping menes både økonomisk, sosial, kulturell og miljømessig verdiskaping.

Gjennom nettverksbygging og samarbeid kan aktørene ha nytte av hverandre og dra i samme retning, også sektorer som normalt kanskje ikke ville ha funnet på å samarbeide. Dette kan på sikt bidra til å gjøre området mer kjent og trekke besøkende; noe som igjen vil gi ringvirkninger for flere. Samtidig vil en slik styrt utvikling kunne bidra til at de unike verdiene området besitter ivaretas og at besøkende kanaliseres til steder det er ønskelig at de ferdes. Området er i vekst og det gjelder å være føre var for å ivareta verdiene.

Fetsund lenser - Klikk for stort bildeHvilebrakker ved Fetsund lenser i vinteropplag. Hanne Libak, Viken fylkeskommune.

Bærekraft

Nordre Øyeren naturreservat er trolig Nord Europas største innlandsdelta og innehar et stort artsmangfold. Verdens våtmarksområder demmer opp for vann og flom, lagrer store mengder co2 og har et stort naturmangfold. Historien om tømmerfløting og trelastindustri forteller ikke bare den lokale og nasjonale historien, men er også en historie om en internasjonal industri hvor Norge har spilt en viktig rolle.

Tre lagrer også co2 og er samtidig et holdbart byggemateriale som kan vedlikeholdes og vare i generasjoner. Tre som byggemateriale er tilpasset vårt klima og våre byggetradisjoner. Skog og tre er en ressurs som også kan ha mange andre bruksområder. Tømmerstokken og tre som råvare knytter sammen fortid og framtid.  Aktørene i området og de verdiene de formidler er derfor midt i tiden og kan fylle begrepet bærekraft med innhold. Dette kan sette Lillestrøm, Rælingen og regionen på kartet.