Skal bli et grønnere fylke - landbruksstrategien for Viken på høring

 Viken fylkeskommune vil styrke og utvikle jord- og skogbruket fram mot 2030. Gjennom å utnytte landbrukets muligheter for økt selvforsynings-grad og lagring av CO2, økt bruk av tre og reduksjon av klimagassutslipp skal Viken bli en foregangsregion i det grønne skiftet, basert på biologiske ressurs GettyImages, fotoremse ovenfra: Torbjørn Tandberg, Camilla Winterseth, Torbjørn Tandberg, Fylkesmannen i Buskerud   er. Nå er landbruksstrategien for Viken ute på høring.

Johan Edvard Grimstad (Sp), Fylkesråd for næring og tannhelse - Klikk for stort bildeJohan Edvard Grimstad (Sp), Fylkesråd for næring og tannhelse Tom-Egil Jensen  Fylkeskommunen inntar nå en forsterket rolle som samfunnsutvikler, også innenfor landbrukssektoren.

Vi er opptatt av dialog og samskaping med andre instanser.

–  Et viktig virkemiddel er det regionale partnerskapet for landbruket i Oslo og Viken med sentrale deltakere som Bondelag, Bonde- og småbrukarlag, Skogeierlag og videre instanser fra offentlig landbruksforvaltning hos Statsforvalteren og Innovasjon Norge, sier Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring og tannhelse i Viken fylkeskommune.

Viser vei for landbruket

Landbruksstrategien 2021 – 2030 er en temastrategi som viser retning for hvordan landbruket i Viken skal utvikles mot 2030.

–  I høringsutkastet har vi lagt spesiell vekt på primærnæringenes rolle i det grønne skiftet og på hvordan selvforsyningsgraden i regionen kan økes. I landbruksstrategien er det valgt ut langsiktige samfunnsmål for hva Viken fylkeskommune selv vil gjøre og for hvordan vi ønsker å påvirke utviklingen innenfor landbruksområdet for øvrig.

Frist for å gi innspill

Fylkeskommunen ønsker høringssvar på forslag til landbruksstrategi innen 15. august 2021. 

Hva ønsker vi tilbakemelding på?

  • Bidrar ambisjonene og målene til å gi en tydelig og helhetlig retning for hvordan Viken fylkeskommune kan legge til rette eller påvirke retningen for utviklingen av landbruksnæringen i Viken?
  • Samsvarer ambisjoner og mål for de ulike innsatsområdene med regionale utfordringer og muligheter i Viken-landbruket, slik du/dere opplever dem?
  • Har du/dere andre merknader eller kommentarer?

Fakta

  • Viken har halvparten av alt kornarealet i Norge
  • Viken er landets største jordbruksfylke, det utgjør om lag 20 % av den dyrkede jorda i Norge
  • I Viken utgjør skogen 57 % av landarealet
  • Skogbruket i Viken har en årlig verdiskaping på om lag 7,5 milliarder kroner
  • Jord- og skogbruket i Viken har i overkant av 7.000 sysselsatte
Til toppen