Forregion i Viken

FORREGION Viken er et program i Viken fylkeskommune som skal mobilisere til økt bruk av forskning som et innovasjonsgrep.

FORREGION-programmet skal stimulere kunnskapsbyggingen for alle deltakende aktører og øke kvaliteten på forskningsbaserte utviklingsprosjekter i bedrifter, offentlige virksomheter og innad i bedriftsnettverk. Med andre ord er det både faglig kompetanse, prosjektutviklingskompetanse og evne til å bruke virkemiddelapparatets støtteordninger som skal løftes.

Slike samarbeidsprosjekter finnes i alle landets fylker. De kan ha ulike satsingsområder, ha ulike regionale føringer og kan benytte ulike mekanismer og virkemidler.

Virkemidler i Forregion Viken

  • Kompetansemegling. En kvalifisert rådgiver for potensielle kandidater hjelper blant annet til med å finne rett forskningskompetanse og relevant støtteordning. Både produserende og tjenesteytende næringer kan omfattes.
  • Forprosjektmidler til forskning i bedrifter. Disse midlene gir finansiell støtte som stimulerer bedrifter til økt bruk av forskning og utviklingsarbeid (FoU).
  • Nettverksmøter. Kompetansemegler samler ulike aktører/nettverk på tvers av etablerte samarbeidskonstellasjoner. Hensikten er å diskutere felles problemstillinger og å komme fram til handlingspunkter som kan lede til felles prosjekter eller satsinger.

Les om utlysning av forprosjektmidler til forskning i bedrifter på Regionalt Forskningsfond Vikens nettside

Har du spørsmål?

Kontakt Violette Yi Qin, prosjektleder for Forregion Viken,
e-post: yiqi@viken.no

Kompetansemeglerteam i Viken

Kompetansemeglerteam i Viken
Kompetansemegler Innsatsområde Kontakt
Charlotte Sørensen By-, steds- og regionsutvikling; utdanning og oppvekst charlotte.sorensen@tmforsk.no
Bent-Håkon Lauritzen Helse og omsorg bhl@lauritzen.no
Tone Blixøen Klima, energi og miljø tone.blixoen@outlook.com
Anne Marit Rødland Klima, energi og miljø anne.marit.rodland@fremtidsmat.no
Harald Østerberg Klima, energi og miljø harald@solidrock.no
Per Olve Tobiassen Teknologi perolve@spinonas.no
Hermund Arntzen Dale Teknologi hermund.dale@smartinnovationnorway.com