Jordløftet – fra forskning til lønnsom praksis 

God jordhelse gir gode avlinger, binder karbon og begrenser avrenning av næringsstoffer. På denne måten bidrar god jordhelse til klima, miljø og bondens økonomi. Vi har et stort potensial for å styrke jordlivet og øke karbonbindingen i landbruket, men har fortsatt mange utfordringer som skal løses på veien dit.  

Illustrasjon: Jordløftet – fra forskning til lønnsom praksis. - Klikk for stort bilde

Med satsingen Jordløftet ønsker Viken fylkeskommune å styrke arbeidet med jordhelse og karbonbinding for et næringsretta og bærekraftig landbruk i Viken. Ved å jobbe i nettverk og samordne arbeidet, kan ny kunnskap og praksis gi en mer lønnsom og bærekraftig landbruksnæring i Viken. Med Jordløftet følger vi opp internasjonal og nasjonal satsing innen jordhelse og klima.   

Hva er jordhelse?

God jordhelse innebærer at både jordas fysiske, kjemiske og biologiske miljø fungerer optimalt. En jord med god jordhelse og god struktur har større evne til å lagre vann, luft, karbon og næringsstoffer og gir gode betingelser for livet i jorda som mikrober og mark. Dermed er god jordhelse en forutsetning for god plantevekst og bevarer jorda og næringsstoffer på jordet og reduserer forurensing til vann og luft. 

Jordløftet er en todelt satsing

Satsingen «Jordløftet – fra forskning til lønnsom praksis» består av en tilskuddsordning og et nettverkssamarbeid. Det legges til rette for samarbeid i prosjekter som fremmer utvikling innen jordhelse og karbonbinding. 

Viken fylkeskommune vil være en støttespiller for alt det gode arbeidet innen jordhelse og karbonbinding som allerede pågår i Viken. Forskningsmiljøene, bønder og skogbrukere, landbruksrådgivere, naturbruksskolene og landbruksforvaltningen jobber alle for å finne de beste tiltakene som gir god jordhelse og binder karbon i jorda.    

Tiltak for å møte klimaendringer og kravene om økt karbonbinding i jord og skog, krever et godt samarbeid mellom alle aktører.

Aktuelle jordløfteprosjekter i Viken 

Nasjonalt program for jordhelse 

For å oppnå god jordhelse bør for eksempel jorda forstyrres minst mulig, og ha mest mulig levende plantedekke. Dette er to av flere tiltak som nasjonalt program for jordhelse vektlegger. I nasjonalt program for jordhelse kan du lese mer om hva jordhelse innebærer og om forslag til tiltak for økt satsing på jordhelse. 

 Aktører i Jordløftet vil, på ulike måter, jobbe med flere av tiltakene som er foreslått i jordprogrammet: 

  • prøve ut tiltak for å bedre jordhelse på gårdsnivå.
  • finne gode møteplasser og jordhelseforum for bønder, der rådgivere og forskere kan inviteres/delta.  
  • styrke og videreutvikle eksisterende virkemidler innenfor drenering, jordarbeiding og fangvekster.

Internasjonalt arbeid med jordhelse – 4 promille-initiativet

Ved å øke jordas karboninnhold med beskjedne 4 promille årlig, bindes nok karbon til å utligne årlige menneskeskapte klimagassutslipp. Det å øke karboninnhold i matjord pekes på som et viktig klimatiltak for å forhindre 1,5 grader global oppvarming. Det internasjonale initiativet 4 promille-initiativet ble lansert på Klimatoppmøtet i Paris i 2015, og har i dag 699 medlemmer i 104 land. I mars 2020 meldte Norge seg inn i 4 promille-initiativet. Det er et viktig steg i riktig retning for å få på plass virkemidler og tiltak som trengs for å sikre karbonlagring i jord. 

Visste du at:

  • God jordhelse gir gode avlinger, binder karbon og begrenser avrenning av næringsstoffer.
  • God jordhelse innebærer at både jordas fysiske, kjemiske og biologiske miljø fungerer optimalt.
  • En jord med god jordhelse og god struktur har større evne til å lagre vann, luft, karbon og næringsstoffer og gir gode betingelser for livet i jorda som mikrober og mark.
  • Ved å øke jordas karboninnhold med beskjedne 4 promille årlig, bindes nok karbon til å utligne årlige menneskeskapte klimagassutslipp.

Jordløftet ligger på fagområde landbruk under rådsområde næring, men avdeling for plan, klima og miljø er en naturlig og viktig samarbeidspartner. 

Prosjektledere/ansvarlige for satsingen

Kari Engmark   
E-post: karien@viken.no
Telefon: 91 13 89 47

Ellen Marie Forsberg
E-post: ellenfor@viken.no
Telefon: 90 64 73 71