Rådgiving for økt bruk av tre

I arbeidet med å gjøre Viken nyskapende og lede an i det grønne skiftet til et bærekraftig og klimasmart lavutslippssamfunn, er økt bruk av tre i bærende konstruksjoner i bygg et av tiltakene. Fylkeskommunen legger vekt på at bruk av regional kompetanse og ressurstilgang skal gi økt regional verdiskaping ved mer bruk av tre.

For å få til gode løsninger med bruk av tre, er det avgjørende å benytte god kunnskap om treets egenskaper allerede fra starten i en planleggingsprosess. For å sikre tilgang til god kompetanse fra starten i en byggeprosess, eller for så vidt også andre prosesser der det kan være aktuelt å benytte tre som alternativ innsatsfaktor, tilbyr Viken fylkeskommune rådgiving i samarbeid med Innovasjon Norge.

Hvordan starte et prosjekt?

Viken fylkeskommune har engasjert NIBIO i samarbeid med Norsus og Sweco som rådgivere for økt bruk av tre. Offentlige og private byggherrer, produsenter og leverandører av varer og tjenester i byggebransjen, arkitekter og andre rådgivere, byggefirmaer og andre private bedrifter kan kontakte enten NIBIO eller Viken fylkeskommune for å få råd om hvordan man kan starte et prosjekt for å få best mulig løsning med bruk av tre (se kontaktinfo nedenfor). Rådgiving omfatter både egenskaper ved tre i de sammenhengene det kan benyttes, og forhold knyttet til marked og regler for anskaffelser.

Bioeconomy Region

Rådgivingstjenesten er nært knyttet til fylkeskommunens bioøkonomisatsing, der interregprosjektet The Bioeconomy region in Scandinavia står sentralt. I dette prosjektet samarbeider Viken fylkeskommune med offentlige og private aktører i Innlandet fylke, Västra Götalandsregionen, Region Värmland og Dalarna om å øke etterspørselen etter trebaserte produkter og utvikle rådgiving og testfasiliteter for nye løsninger basert på tre.

Klimarådgivning ved anskaffelser

Viken fylkeskommune og Klima Østfold tilbyr gjennom prosjektet Klimarådgivning i anskaffelser - Viken fylkeskommune gratis klimarådgivning til Viken-kommuner og fylkeskommunen i innkjøp- og utbyggingsprosesser blant annet når det gjelder materialvalg i bygg og infrastrukturutbygginger.

Det pågår også et prosjekt for å støtte kompetanseutvikling i byggenæringen. Kompetansepilot Viken retter seg mot bedrifter i tidligere Buskerud kommune.

Marked for tre

For å følge den faglige diskusjonen om økt bruk av tre, viser vi også til bloggen Marked for tre (ostfoldfk.no

Kontaktpersoner