Menon-rapport: Disse mulighetene har næringslivet i Viken etter korona

Pandemien og de store samfunnstrendene vi står i vil få avgjørende betydning for samfunns- og næringsliv i tiårene som kommer. Grønn omstilling vil gi nye muligheter, og er en av de viktigste fremtidstrendene for næringslivet i Viken. 

Menon har på oppdrag fra Viken fylkeskommune utarbeidet en rapport som viser hvordan det står til i næringslivet i Viken, samt gitt anbefalinger for Viken som helhet og for de tolv kommuneregionene. Rapporten er basert på et bredt informasjonsgrunnlag fra ulike kilder; spørreundersøkelse til bedrifter lokalisert i Viken, dybdeintervjuer og tilgjengelig statistikk.

Seks mulighetsrom for videreutvikling av næringslivet

Rapporten skisserer seks mulighetsrom som kan bidra til videreutvikling av et robust Viken-næringsliv med økt verdiskapning og økt eksport.

Du kan lese rapporten i sin helhet her (PDF, 8 MB) 

På bakgrunn av de store endringene i den makroøkonomiske situasjonen, har Menon Economics på oppdrag fra Viken fylkeskommune vurdert hvorvidt anbefalingene i «Mulighetsrommet for Vikens næringsliv i etterkant av korona» fra våren 2022 fortsatt fremstår attraktive.  For å vurdere effekten har Menon systematisk gjennomgått betydningen av henholdsvis økte energipriser, økte matpriser, økt inflasjon, økt rente og økt geopolitisk usikkerhet for de seks mulighetsrommene. Konklusjonen er at anbefalingene står seg godt som mulighetsrom i et 10-15 års perspektiv. Les detaljene i dette notatet. (PDF, 717 kB)

De 12 kommuneregionene: Se oppsummering med beskrivelse, mulighetsrom og anbefalinger for hver av kommuneregionene.

Noen utvalgte hovedfunn

  • Seks av ti bedrifter i Viken sier de har innovasjonsaktiviteter  
  • Syv av ti bedrifter har utfordringer med å få relevant arbeidskraft 
  • 80 % av respondentene i spørreundersøkelsen oppgir at deres bedrift vil påvirkes av den grønne omstillingen. Syv av ti ser på det som en mulighet for vekst.
  • Vikens økonomi har vokst raskere enn resten av fastlandsøkonomien de siste ti årene.
  • Viken har et sammensatt næringsliv betydelig aktivitet innen mange næringer. Det er stor variasjon mellom regionene innad i fylket. 
  • I mange deler av Viken er arbeidsintensive næringer som leverer lokale tjenester svært viktige, for eksempel handel og bygg og anlegg. Disse næringene er gjerne svært viktige for lokalsamfunnene fordi mange finner sine arbeidsplasser i disse næringene.
6 av 10 bedrifter har innovasjonsaktiviteter og 7 av 10 bedrifter ser på grønn omstilling som en mulighet til vekst - Klikk for stort bilde Illustrasjon: Jorid Marie Kruse/ Viken fylkeskommune

Opptak fra gjennomførte webinarer

Siden juni 2022 har Viken fylkeskommune i samarbeid med Menon holdt webinarer for hver av de 12 kommuneregionene. Under ser du oversikt over når webinarene fant sted, samt tekstet opptak fra hvert webinar. 

Webinarene ble holdt digitalt i teams og i forkant av hvert webinar ble det informert om at det ble gjort opptakt. Kontaktpersoner for webinarene har vært: Sissel Kleven, e-post: sisselkl@viken.no eller Mette Thielemann, e-post: mettethi@viken.no.

Vikens næringsliv - nøkkeltall:

 

"" - Klikk for stort bilde

Samlet var det i overkant av 600 000 sysselsatte i Viken i 2020.  

 

"" - Klikk for stort bilde

Den samlede verdiskapingen i Viken var 362 milliarder kroner i 2020. 

 

"" - Klikk for stort bilde

Viken eksporterte i 2020 varer og tjenester for i underkant av 100 milliarder kroner. Dette gjør fylket til et av Norges største eksportfylke, selv om eksport per sysselsatt er blant de lavere. 

 

"" - Klikk for stort bilde

Handel og bygg og anlegg er de to næringene med flest ansatte i fylket.