Menon-rapport: Disse mulighetene har næringslivet i Viken etter korona

Pandemien og de store samfunnstrendene vi står i vil få avgjørende betydning for samfunns- og næringsliv i tiårene som kommer. Grønn omstilling vil gi nye muligheter, og er en av de viktigste fremtidstrendene for næringslivet i Viken. 

Menon har på oppdrag fra Viken fylkeskommune utarbeidet en rapport som viser hvordan det står til i næringslivet i Viken, samt gitt anbefalinger for Viken som helhet og for de tolv kommuneregionene. Rapporten er basert på et bredt informasjonsgrunnlag fra ulike kilder; spørreundersøkelse til bedrifter lokalisert i Viken, dybdeintervjuer og tilgjengelig statistikk.

Seks mulighetsrom for videreutvikling av næringslivet

Rapporten skisserer seks mulighetsrom som kan bidra til videreutvikling av et robust Viken-næringsliv med økt verdiskapning og økt eksport.

De 12 kommuneregionene: Se oppsummering med beskrivelse, mulighetsrom og anbefalinger for hver av kommuneregionene.

Du kan lese rapporten i sin helhet her (PDF, 8 MB) 

Noen utvalgte hovedfunn:

  • Seks av ti bedrifter i Viken sier de har innovasjonsaktiviteter  
  • Syv av ti bedrifter har utfordringer med å få relevant arbeidskraft 
  • 80 % av respondentene i spørreundersøkelsen oppgir at deres bedrift vil påvirkes av den grønne omstillingen. Syv av ti ser på det som en mulighet for vekst.
  • Vikens økonomi har vokst raskere enn resten av fastlandsøkonomien de siste ti årene.
  • Viken har et sammensatt næringsliv betydelig aktivitet innen mange næringer. Det er stor variasjon mellom regionene innad i fylket. 
  • I mange deler av Viken er arbeidsintensive næringer som leverer lokale tjenester svært viktige, for eksempel handel og bygg og anlegg. Disse næringene er gjerne svært viktige for lokalsamfunnene fordi mange finner sine arbeidsplasser i disse næringene.

6 av 10 bedrifter har innovasjonsaktiviteter og 7 av 10 bedrifter ser på grønn omstilling som en mulighet til vekst - Klikk for stort bilde Illustrasjon: Jorid Marie Kruse/ Viken fylkeskommune

 
 Oversikt og påmelding til webinarer 

Viken fylkeskommune i samarbeid med Menon ønsker velkommen til webinarer for hver kommuneregion. Under finner du oversikt over når det arrangeres webinar for din kommuneregion.

Webinarene holdes digitalt i teams. Meld deg på ved å klikke på lenken under. NB! Vi gjør oppmerksom på at det gjøres opptak av hvert webinar. Har du spørsmål til webinarene, kontakt Sissel Kleven, e-post: sisselkl@viken.no eller Mette Thielemann, e-post: mettethi@viken.no.

Webinar om Menon-rapporten
Kommuneregion Dato Påmelding til webinar Regionkontakt
Kongsbergregionen 01.06 kl 12-14 Lenke til påmelding Trine Magnus
Folloregionen 02.06 kl 09-11 Lenke til påmelding Esben Trosterud
Region Hallingdal 02.06 kl 12-14 Lenke til påmelding Knut Fossgard
Region Indre Østfold 07.06 kl 09-11 Lenke til påmelding Tore Helge Hanssen
Mosseregionen 07.06 kl 12-14 Lenke til påmelding Steinar Nordmann
Region Nedre Romerike 09.06 kl 12-14 Lenke til påmelding Tore Østgård
Gardermoregionen 13.06 kl 12-14 Lenke til påmelding Tore Østgård
Drammensregionen 20.05. kl. 12-14 Lenke til påmelding Mette Thielemann
Hadelandsregionen 14.06 kl 12-14 Lenke til påmelding Sissel Kleven
Region Søndre Viken 15.06 kl 09-11 Lenke til påmelding Steinar Normann / Åse Torill Gustavsen
Region Asker og Bærum 15.06 kl 12-14 Lenke til påmelding Ingrid Lundvall
Ringeriksregionen 16.06 kl 09-11 Lenke til påmelding Sissel Kleven

Vikens næringsliv - nøkkeltall:

Samlet var det i overkant av 600 000 sysselsatte i Viken i 2020.  

Den samlede verdiskapingen i Viken var 362 milliarder kroner i 2020. 

Viken eksporterte i 2020 varer og tjenester for i underkant av 100 milliarder kroner. Dette gjør fylket til et av Norges største eksportfylke, selv om eksport per sysselsatt er blant de lavere. 

Handel og bygg og anlegg er de to næringene med flest ansatte i fylket. 

Til toppen