Tilskudd til bedriftsintern opplæring (BIO-ordningen) 2023

Har din bedrift behov for å gi de ansatte ny kompetanse for å klare en nødvendig og vesentlig omstilling av bedriften? Da kan du søke Viken fylkeskommune om støtte til delfinansiering av opplæringskostnadene.  

Søknadsfrist for BIO-ordningen i Viken Fylkeskommune var 15. november 2023. Søknader blir behandlet fortløpende og alle søkere kan forvente svar før nyttår.

Søk BIO-midler i 2024

For søkere som ikke rakk fristen, eller får avslag på sine søknader, vil det bli nye utlysninger for BIO-ordningen tilgjengelig tidlig neste år. Følg med på de tre nye fylkenes hjemmesider fra 2024; afk.no, bfk.no, ofk.no

Hva er BIO-ordningen?

BIO-ordningen skal bidra til å gi bedrifter kompetansen de trenger for å gjennomføre en vesentlig og nødvendig omstilling. Omstillingen kan være en endring i form av bedriftens produkter og tjenester, måten bedriften arbeider på, eller etablering på nye markeder. 

Det kan søkes om inntil 700 000 kr i støtte per bedrift, per kalenderår.  

Trenger du hjelp?

 • Har du spørsmål knyttet til søknadsportalen regionalforvaltning.no, ta kontakt med brukerstøtte på regionalforvaltning.no
 • For korte avklaringer, send oss en e-post på kib@viken.no eller kontakt en av rådgiverne i BIO-ordningen, se kontaktinfo nederst på siden.
 • Har du behov for bistand til søknadsprosessen, kan du bestille en rådgivningstime med en av våre saksbehandlere.

Vi kan hjelpe deg med å:

 • komme i gang med søknadsprosessen
 • gi deg mer utfyllende informasjon om ordningen
 • beskrive hva vi vektlegger i vurderingen av søknaden

Bestill veiledningstime med en av våre rådgivere

Hvem kan søke?

Alle bedrifter i Viken med behov for et kompetanseløft av egne ansatte for å gjennomføre en vesentlig omstilling. Offentlige virksomheter og ideelle organisasjoner kan ikke søke.   

Eier av enkeltpersonforetak regnes ikke som en ansatt.

Krav til søkere

 • Bedriften må ha forretningsadresse i Viken, og de som deltar i opplæringen må ha sin arbeidsplass i Viken. 
 • Du kan søke om støtte til opplæring, selv om ansatte er permitterte. 
 • Det er ikke anledning for å søke på vegne av andre eller for flere bedrifter. Bedrifter kan gå sammen om et tiltak, men må sende individuelle søknader.   
 • Hvis du har gjennomført et prosjekt med BIO-støtte tidligere, må du som hovedregel ha fått godkjent rapporten på dette, før du evt. kan søke igjen. 

Søknadsfrist

Søknadsfrist for BIO-ordningen i Viken Fylkeskommune var 15. november 2023. Søknader blir behandlet fortløpende og alle søkere kan forvente svar før nyttår.

Før du søker: 

Kartlegg kompetansebehovet til bedriften og de ansatte

Bedrifter som ønsker å søke om BIO-midler må ha gjort en kartlegging av kompetansebehovet og utarbeidet en plan for opplæringen før de søker. 

Kartleggingen kan være: 

en kort beskrivelse av hvor bedriften står i dag

hvilken omstilling dere ønsker å gjennomføre, 

en forklaring på hva slags kompetanse bedriften og de ansatte trenger/mangler for å kunne gjennomføre den ønskede omstillingen. 

Her finner du verktøy som er egnet for å kartlegge bedrifters digitale kompetansebehov.

Utdanning.no er den nasjonale nettportalen for informasjon om utdanning og yrke, med oversikt over det norske utdanningstilbudet.

Fylkeskommunen har som mål at flest mulig tar fag- eller svennebrev. Det kan søkes om teoriforberedende kurs der målet er fag- eller svennebrev for ansatte som tilfredsstiller praksiskravet for praksiskandidater.

Opplæringsplan

Det er også en forutsetning at bedriften har utarbeidet en plan for opplæringen før dere søker om tilskuddet. Opplæringen skal inneholde teori, eventuelt kombinert med praktisk trening. 

Gjennomført opplæring må kunne dokumenteres, for eksempel i form av kompetansebevis/kursbevis som viser hvilke ansatte som har gjennomført opplæringen. 

Last ned mal til opplæringsplan  (XLSX, 11 kB)

Hva kan du få støtte til?

Tilskuddet skal dekke:

 • Opplæringskostnader, for eksempel kursavgift for ansatt og/eller innleie av ekstern kursholder. Opplæringen skal skje i regi av en ekstern leverandør, fortrinnsvis en akkreditert utdanningsinstitusjon. 
 • Opplæringsperioden kan være på inntil 1 år / to semestre.   
 • Lønnskostnader for ansatte i den tiden de deltar på opplæringen. Vi dekker ikke lønnskostnader dersom deltageren allerede mottar støtte fra NAV i opplæringsperioden.  
 • Andre mindre kostnader, som for eksempel reiseutgifter, kursmateriell og lisenser i kursperioden som er nødvendig for å gjennomføre opplæringstiltaket. Andre kostnader kan ikke utgjøre mer enn 1/3 av totalbudsjettet. 

Du får ikke støtte til:

 • Bedriftsetablering. Bedriften må ha vært i virksomhet i mer enn ett år. 
 • Bedriftens ordinære drift. 
 • Bedriftens ordinære opplæring av ansatte. 
 • Opplæring det er knyttet plikttjeneste til.   
 • Opplæring som er obligatorisk for å oppfylle krav til sertifiseringer eller godkjenninger innenfor bedriftens nåværende virksomhet. 
 • Investeringer.  
 • Støtteordningen dekker for eksempel ikke opplæringskostnader eller kurs som er relatert til forebyggende tiltak for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen da dette anses som en del av bedriftens ordinære opplæring og arbeidsgiveransvaret.

Tilskuddet kan ikke dekke kostnader som er påløpt før søknaden er sendt inn.

Slik regner du ut lønnskostnadene til den ansatte

Bedriften får tilskudd til faktiske lønnskostnader knyttet til opplæringen dere søker om. Timesatser for lønnskostnadene beregnes med 1,2 promille av brutto årslønn, begrenset oppad til 700 kroner per time. Dette gjelder både for ansatte og permitterte.  

Eksempel på hvordan du regner ut timesatsen for lønnskostnader 

Johanne har brutto årslønn på 550 000 kroner. Hun deltar 50 timer i løpet av opplæringsperioden. Kostnadene for henne blir 33 000 kr. 

Eksempel på hvordan du regner ut timesatsen for lønnskostnader
Brutto årsinntekt Lønnskostnader 50 opplæringstimer
550 000 kr 550 000 kr * 1,2‰ = 660 kr 660 kr * 50 = 33 000 kr

Søk om tilskudd

Ønsker dere å gjennomføre flere opplæringstiltak, samles disse i én søknad.  

Søk på regionalforvaltning.no  

Behandlingstid

Vi behandler søknader fortløpende. 

Når får dere utbetalt tilskuddet?

Dere får utbetalt 50 prosent av tilskuddet når vilkårene er akseptert. Resten blir utbetalt etter godkjent sluttrapport.  

Tilskudd fra BIO-ordningen regnes ikke som bagatellmessig støtte. Støtten gis i henhold til statsstøtteregelverkets alminnelige gruppeunntak for støtte til opplæring (GBER art 31).   

Slik vurderer vi søknader

Vi vektlegger:

 • Bedriftens situasjon og behovet for kompetanseløft og omstilling. 
 • Opplæringsplanen. 
 • Valg av ekstern kursleverandør, fortrinnsvis akkrediterte utdanningsinstitusjoner.  

Det er et pluss, men ikke et krav: 

 • Om opplæringstiltakene kan vise til FNs 17 bærekraftsmål. Prosjekter som legger til rette for det grønne skiftet, sirkulærøkonomi og digitalisering er ønskelig. 
 • Om opplæringstiltakene legger til rette for integreringsarbeid og mangfold i bedriften. 
 • Om opplæringstiltakene kommer et større antall av de ansatte til gode.  

Viken fylkeskommune skal ha nulltoleranse for arbeidslivskriminalitet og svekkelse av lovpålagte krav til lønns- og arbeidsvilkår. Vi stiller derfor krav til virksomheter vi gir tilskudd til om at de følger grunnleggende menneskerettigheter og lovpålagte krav til lønns- og arbeidsvilkår. 

Rapportering etter gjennomført opplæring

Etter gjennomført prosjekt må tilskuddsmottaker sende en sluttrapport som beskriver gjennomføringen av prosjektet, med resultater og måloppnåelse.    

Rapporten må inneholde: 

 • Et særskilt prosjektregnskap for tiltaket som skal bekreftes av offentlig godkjent revisor. 
  Dersom virksomheten ikke er revisjonspliktig eller tilskuddet er under 200 000 kroner, kan det være bekreftet av autorisert regnskapsfører. 
 • Timelister som viser oversikt over tid brukt i prosjektet. Egeninnsats dokumenteres med timelister med tilhørende timesatser i sluttrapporteringen.  
 • Vedlagt kompetansebevis/kursbevis som viser hvilke ansatte som har gjennomført opplæringen. 

Les mer i rapporteringsveilederen for BIO-prosjekter.

Oversikt over hvem som har fått støtte tidligere