Tilskudd til forskning i bedrifter (FORREGION)

Bedrifter med liten eller ingen erfaring med forskning og utvikling (FoU) kan søke støtte til mindre FoU-prosjekter på forprosjekt-stadiet. Søknadsfristen er løpende i 2023.

Denne utlysningen er koblet til støtteordningen FORREGION, et program i Viken fylkeskommune. Regionalt Forskningsfond Vikens utlysning: Forprosjekt for å mobilisere bedrifter til forskning blir her supplert med spesifikke regionale føringer og satsingsområder. 

Hensikt med forprosjekter i FORREGION er å gjøre søkerbedriften fortrolig med forskning som et innovasjonsgrep og å utløse videre forskning. Søkerbedriften skal derfor samarbeide med en forsker.

Et team av kompetente veiledere, kalt kompetansemeglere, kan formidle relevante samarbeidspartnere og veilede bedriften i prosessen med å utvikle prosjektet. I tillegg kan kompetansemeglerne hjelpe FoU-erfarne bedrifter med å finne andre relevante støtteordninger. Se kontaktinformasjon til kompetansemeglere nederst på siden.

Satsingsområder i Viken

 • Klima, miljø og energi
 • Helse og omsorg
 • Utdanning og oppvekst
 • Teknologi
 • By-, steds- og regionutvikling

Hvem kan søke

Både små og store bedrifter kan søke. Du må ta kontakt med kompetansemegler før du utformer søknaden. Det er en forutsetning at bedriften har registrert forretningsadresse (i Brønnøysundregisteret) i Viken. 

Krav til søkerbedriften

 • Liten eller ingen erfaring med FoU
 • Samarbeide med en forsker. Søknaden skal synliggjøre hvordan prosjektet vil utløse forskning videre.
 • Sikte mot mulige finansieringsordninger for det videreførende prosjektet, som Regionale forskningsfond, Forskningsrådets innovasjonsprogrammer eller SkatteFUNN.
 • Oppfylle de formelle kravene, og svare med høy kvalitet på vurderingskriteriene.

Regionale føringer

 • Støttebeløpet er maks 50 % av prosjektets totalbudsjett ‒ Inntil 200.000 kroner.
 • Egenfinansieringen er minst 50 % av prosjektets totalbudsjett.
 • Minst 70 % av støttebeløpet brukes til innkjøp av FoU-kompetanse, søkerens eller partnerens eget forskerpersonale kan ikke regnes inn i denne satsen.
 • Bruk av personale i rammen av konsulentbistand (istedenfor partnerskap) er mulig dersom konsulenten ikke har eierskap, rettigheter eller risiko i forbindelse med prosjektet. 
 • Søker samarbeider med en navngitt Kompetansemegler fra Viken.

Hvordan søke

 • Kompetansemegleren utleverer mal for prosjektbeskrivelsen.
 • Søkerbedriften utarbeider prosjektbeskrivelsen og de obligatoriske vedleggene som kan lastes ned fra nettsiden til Regionalt Forskningsfond (RFF), og oppretter søknad via RFFs nettside.
 • Søknader kan sendes inn fortløpende, innsendte søknader vurderes fortløpende.

For praktiske opplysninger, utforming av søknaden og vurderingskriterier se RFFs utlysning

Har du spørsmål?

Har du behov for bistand til søknadsprosessen, kan du bestille en rådgivningstime med en av våre saksbehandlere. Vi kan hjelpe deg med å gi deg mer utfyllende informasjon om ordningen, samt beskrive hva vi vektlegger i vurderingen av søknaden.

Bestill rådgivningstime her

Kontaktperson: Violette Yi Qin, prosjektleder FORREGION Viken, e-post: yiqi@viken.no

Kompetansemeglere i Viken:

Kompetansemeglerteam i Viken
Kompetansemegler Innsatsområde Kontakt
Charlotte Sørensen By-, steds- og regionsutvikling; utdanning og oppvekst charlotte.sorensen@tmforsk.no
Bent-Håkon Lauritzen Helse og omsorg bhl@lauritzen.no
Tone Blixøen Klima, energi og miljø tone.blixoen@outlook.com
Anne Marit Rødland Klima, energi og miljø anne.marit.rodland@fremtidsmat.no
Harald Østerberg Klima, energi og miljø harald@solidrock.no
Per Olve Tobiassen Teknologi perolve@spinonas.no
Hermund Arntzen Dale Teknologi hermund.dale@smartinnovationnorway.com