Tilskudd til integrering i arbeidslivet, 2023

Formålet med støtteordningen er å bidra til at flere innvandrere og flyktninger skal komme ut i jobb og få en varig tilknytning til arbeidslivet. Hensikten er å gi aktører mulighet for å utvikle nye løsninger for dem som står utenfor arbeidslivet, samt utforske og utvikle nye løsninger slik at kompetansen til innvandrere blir nyttiggjort i næringslivet. Søknadsfristen er mandag 15. mai (kl. 23.59) 2023.

Ordningen skal ha et regionalt fokus og bidra til integrering i arbeidsmarkedet i Viken. Det er satt av 3 millioner kroner til støtteordningen for 2023. Før søknadsfristen går ut kan søkere ta kontakt for å få veiledning i forbindelse med søknaden.

Målgruppe for tiltakene som støttes:

 • Innvandrere
 • Flyktninger
 • Arbeidsinnvandrere
 • Unge med minoritetsbakgrunn under 30 år
 • Familiegjenforente, samt partnere til arbeidsinnvandrere

Hvem kan søke?

 • Kommuner, regionråd og andre offentlige organer
 • Inkubatorer, næringshager og gründermiljøer
 • Forskningsinstitutter, utdanningsinstitusjoner og kunnskapsleverandører
 • Næringslivsorganisasjoner, interesseorganisasjoner og næringsforeninger
 • Bedriftsnettverk og klynger

Søker må være en juridisk enhet med adresse i Viken (unntak: hvis en betydelig del av effektene er rettet mot bedrifter i Viken). Enkeltbedrifter kan ikke søke, men kan være partner i prosjekter. 

Retningslinjer og tildelingskriterier

Utviklingsprosjektene må være innenfor formålet og det forutsettes at prosjektene bidrar til bærekraftig næringsutvikling og økt integrering i arbeidslivet. Hovedprosjekter mellom flere samarbeidspartnere tillegges vekt. I støtteordningen prioriteres prosjekter med fokus på:

 • Flere robuste bedriftsetableringer og økt mangfold og inkludering i arbeidslivet.
 • Samhandling for økt innovasjon og sysselsettingsmuligheter i næringslivet.
 • Bedre utnyttelse av medbrakt kompetanse og styrket arbeidstilknytning.

Les retningslinjene for å sette deg inn i krav til søknaden, samt tildelingskriteriene.

Tiltak som ikke støttes

Ordningen er rettet mot utviklings- og innovasjonsprosjekter og skal ikke benyttes til ordinære driftsoppgaver. Det er ikke tilstrekkelig at tilskuddet medvirker til å opprettholde et tilbud. For utfyllende liste over tiltak som ikke støttes, se retningslinjer kapittel 9.

Krav til søknad

Prosjektet må være definert som forstudie, forprosjekt eller hovedprosjekt. Forstudie kan støttes med inntil 100 000 kroner, forprosjekt kan støttes med inntil 250 000 kroner. Det er ingen begrensninger knyttet til størrelsen på hovedprosjektet, men disse vil begrenses av størrelse på rammen.

 • Kostnadsplanen skal være aktivitetsbasert. Det betyr at det skal være sammenheng mellom budsjettpostene og planlagte hovedaktiviteter i prosjektet.
 • Inntil 50 prosent av godkjente prosjektkostnader kan støttes. Resten må dekkes av egne midler og/eller egen tidsbruk i prosjektet.
 • Søker må beregne og synliggjøre bruk av egeninnsats (tid) i prosjektet. Det må fremkomme hvor mange timer søker beregner inn i prosjektet, og hva de timene skal brukes til. 
 • Timekostnader for prosjektmedarbeidere beregnes med inntil 1 promille av faktisk brutto årslønn, begrenset til 900 kr/t – timesatsen skal være reell ut ifra lønn til de som deltar i prosjektet. Bruk eksempel i retningslinjer for å beregne dette.
 • Hvis det er samarbeidspartnere med i prosjektet, skal de navngis og beskrives. Det skal også gå tydelig frem hva samarbeidspartnerens rolle er, hvordan de skal bidra i prosjektet og hvilke hovedaktiviteter de er involvert i. Intensjons- og/eller samarbeidsavtaler skal legges ved søknaden. Andre vedlegg leses ikke. 
 • Søknader som ikke oppfyller disse kravene blir avvist.

NB! Denne listen er ikke utfyllende og er ment som generell informasjon. Se retningslinjer for komplett liste. 

Hvordan søke?

Søknaden sendes via regionalforvaltning.no 

Se også: 10 tips til hvordan søke støtte til næringsutvikling

Søknadsvurdering

Ved søknadsfristens utløp behandles søknadene samlet. Søknadene forventes å være sluttbehandlet i juni 2023.

Har du spørsmål?

Retningslinjene gir mer utdypende informasjon om hvilke krav vi stiller til søknaden, hvilke vurderingskriterier som gjelder med mer.

Har du behov for bistand til søknadsprosessen, kan du bestille en rådgivningstime med en av våre saksbehandlere. Vi kan hjelpe deg med å gi deg mer utfyllende informasjon om ordningen, samt beskrive hva vi vektlegger i vurderingen av søknaden.

Bestill rådgivningstime her