Tilskudd til klyngesatsing i Viken

Støtteordningen skal stimulere til at sterke næringsklynger i Viken samarbeider med andre næringsklynger om utviklingsprosjekter som fremmer grønn omstilling, samt et bærekraftig og internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. Søknadsfristen var fredag 13. august 2021.

Det er satt av 8 millioner kroner til ordningen i 2021. Vi ser for oss å medfinansiere to til fire prosjekter over en periode på to til tre år. 

Formålet

Formålet skal oppnås gjennom klynge til klynge-samarbeid om utviklingsprosjekter med aktiviteter innenfor et eller flere av innsatsområdene "Grønn omstilling av næringslivet", "Digitalisering av næringslivet" eller "Internasjonalisering av næringslivet": 
Se retningslinjer for nærmere beskrivelse av disse. Illustrasjon: Viken fylkeskommune 
Søkere bes sette seg inn i retningslinjene og vurderingskriterier for støtteordningen. (PDF, 413 kB)

Søknader som ikke oppfyller de krav som framgår av retningslinjene kan bli avvist.

Hvem kan søke?

Tilskuddsordningen «Klyngesatsing Viken» er en målrettet konkurransebasert tilskuddsordning rettet mot etablerte og sterke næringsklynger i Viken. Næringsklyngene i Viken må gjerne samarbeide med andre klynger regionalt, nasjonalt eller internasjonalt.

Sterke næringsklynger kjennetegnes av følgende:

  1. Klynger som har et bredt og velfungerende partnerskap bestående av entreprenører og StartUps, større bedrifter/industri, offentlige aktører, FoU/akademia samt aktører med risikokapital
  2. Klynger som har et heltids klyngeteam med kapasitet og gjennomføringsevne
  3. Klynger som kan vise til tidligere gjennomførte samarbeidsbaserte store utviklingsprosjekter med gode resultater og effekter

Søker må være en juridisk enhet. I utgangspunktet skal søker ha tilholdssted i Viken. Søkere utenfor Viken har likevel mulighet for å søke dersom en betydelig del av aktivitetene i prosjektet er rettet mot bedrifter i Viken eller foregår i Viken.

Hvordan søke?

Søknaden sendes via www.regionalforvaltning.no
Det legges opp til én søknadsfrist i 2021. Søknadsfristen er 13.august 2021

Kontaktpersoner

Dersom du har spørsmål til støtteordningen, gir retningslinjene mer utdyping om krav til søknaden, vurderingskriterier, med mer.

Følgende personer i Viken fylkeskommune kan kontaktes for spørsmål. Veiledning tilbys ikke etter søknadsfristens utløp.

Les også:

Tildelinger

Disse næringsklyngene fikk støtte i 2021

Til toppen