Tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring – første utlysning

Bedrifter som er i en krevende situasjon på grunn av koronasituasjonen kan søke om tilskudd til kompetanseutvikling og bedriftsintern opplæring.

For å hjelpe bedrifter i en krevende situasjon som følge av koronautbruddet utlyste fylkeskommunen en ekstraordinær tilskuddsordning med formålet å styrke kompetanseutvikling i arbeidslivet. Den økonomiske rammen er 24 millioner kroner.

Oppdatert 06.05.20:
Etterspørselen har vært stort og vi stenger for innkomne søknader 6. mai kl. 23.59.

Fylkesrådet åpner for at bedrifter med 25 eller flere ansatte kan søke om utvidet støtte opp til grensen for statsstøtteregelverkets grense for bagatellmessig støtte 200.000 euro (i dag cirka 2 millioner kroner). Kriterier for å kunne søke utvidet støtte vil foreligge i midten av mai.

Oppdatert 27.04.20:
Etterspørselen etter denne støtten har vært formidabel og Viken fylkeskommunes midler til ordningen vil bli fullt ut benyttet med de søknadene som allerede er kommet inn. Søknader som er innsendt etter kl 17.00 mandag 27. april blir ikke realitetsbehandlet.

Slik søker du

Søknaden registreres via www.regionalforvaltning.no.

Det er ingen søknadsfrist og innkomne søknader behandles forløpende.

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av følgende:

 • kurs- eller opplæringstilbudet som skal gjennomføres
 • omfang og organisering av opplæringstilbudet
 • samarbeidspartner eller ekstern kursaktør
 • kostnads og finansieringsbudsjett (med egenfinansiering)
 • tidsplan for prosjektet

Innkomne søknader vurderes etter en helhetsvurdering i henhold til mål og kriterier.

Hva kan du søke om?

Denne ekstraordinære tilskuddsordningen skal hjelpe bedrifter som er rammet av koronasituasjonen ved å styrke bedriftenes omstillings- og konkurranseevne samt sikre kompetansen og jobb-sikkerheten til de ansatte. Dette skal komme både arbeidstakere og bedriftene til gode både på kort og på lengre sikt. 

Formålet med ordningen er å bidra til kompetanseheving og omstilling av ansatte knyttet til den spesielle situasjonen landet befinner seg i, gjennom å

 • øke bedriftens etterspørsel etter kompetanse- og utdanningstiltak
 • stimulere bedrifter og deres ansatte (herunder også lærlinger) til å bruke digitale kanaler i jobb og opplæring
 • knytte utdanningsaktører og arbeidsliv tettere sammen
 • stimulere til utvikling av nye digitale tilbud

Hva kan det gis tilskudd til?

Bedriftene kan søke om ulike etter- og videreutdanningstiltak rettet mot for eksempel:

 • Økning av innovasjonsgrad og innovasjonsevne
 • Styrke ferdigheter i å jobbe og lære digitalt
 • Utvikling og bruk av digitale løsninger for opplæring av lærlinger
 • Datasikkerhet
 • Endring til nye produkter, tjenester eller markeder
 • Gi arbeidstakere norskopplæring
 • Øke bedriftenes evne til å etterspørre nye kompetansetilbud

Dette utelukker ikke andre områder.

Øvrige vilkår

 1. Bedriften kan få tilskudd til faktiske lønnskostnader knyttet til opplæringen det søkes om. Timesatsene for lønnskostnadene beregnes med 1,2 promille av brutto årslønn, begrenset oppad til kr. 700,- pr. time.
 2. Bedriften kan også få tilskudd til andre utgifter enn lønn som er direkte knyttet til opplæringen det søkes om. Andre utgifter kan ikke utgjøre mer enn 1/3 av den totale prosjektkostnaden.
 3. Det kan gis inntil kr. 300 000 i tilskudd pr bedrift. 
 4. Støtteordningen kan benyttes av bedrifter der de ansatte enten er i jobb eller er permitterte.
 5. Støtten kan ikke utgjøre mer enn 80 % av totalkostnaden.
 6. Bedriften må stille med minimum 20% i egeninnsats, som kan bestå av egen tid, utstyr og/eller kontantbidrag (egen tid beregnes med timesats som under punkt a).
 7. Bedriftsintern opplæring skal inneholde teori, eventuelt kombinert med praktisk trening.
 8. Opplæringstiden for hver deltaker kan vare inntil 26 uker. Tiltaksperioden kan gå utover 26 uker hvis opplæringen er organisert slik at opplæringsperioden rullerer blant de ansatte.
 9. Støtten gis som bagatellmessig støtte i medhold av kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013 av 18. desember 2013, publisert i EU-tidende 24. desember 2013, s. 1-8, jf. Forskrift av 14. november 2008 nr. 1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for enkelte former for offentlig støtte. For å motta bagatellmessig støtte kreves det at støttemottaker ikke har mottatt mer enn 200 000 euro over en periode på tre regnskapsår (100 000 euro innenfor transportsektoren), jf. Forordningens artikkel 3, annet punkt.
 10. Det er en fordel at søknaden kan vise til koblinger mellom prosjektets/tiltakets tema og FNs bærekraftsmål. Vi imøteser gjerne prosjekter som legger til rette for det grønne skiftet, sirkulær økonomi og digitalisering av næringslivet, men det er ikke et krav.

Utbetaling og rapportering

75% av tilskuddet kan utbetales ved innvilget søknad etter anmodning.

De resterende midlene utbetales etter godkjent sluttrapport.

Tilskuddsmottaker må sende en sluttrapport som beskriver gjennomføringen av prosjekt med resultater og måloppnåelse. Rapport og regnskap attestert av autorisert regnskapsfører skal bekrefte at midlene er benyttet i samsvar med vilkårene for tilskuddet og slik formålet her er beskrevet.

Vurderingskriterier og evaluering

Søknader blir vurdert opp mot formålet og kravene beskrevet over.

Ordningen vurderes løpende for å sikre tilpasning av ordningen til intensjonene.

Vilkårene vil til enhver tid ligge innenfor rammen av de begrensninger og muligheter som lovverket utgjør.

Har du spørsmål?

Lurer du på noe om ordningen?

Disse har fått tilskudd

Se hvilke bedrifter som har fått tildelt midler

Til toppen