Tilskudd til næringsutvikling i distriktskommuner

Hovedmålet med ordningen er å bidra til et styrket, bærekraftig næringsliv og levedyktige lokalsamfunn i Vikens distriktskommuner. Søknadsfristen var 8. mai 2021.

Prosjektene skal være innenfor tema og satsingsområder i de regionale planene innenfor næringsutvikling. Les mer i: 

Slik søker du 

Søknad må sendes i www.regionalforvaltning.no. Søknadsfristen er 8. mai 2021. 

Hva kan det søkes om tilskudd til? 

Det kan søkes om tilskudd til forstudier, forprosjekt eller hovedprosjekt. 

Tiltakene/prosjektene det kan søkes om midler til, må oppfylle flere av disse målene: 

 • Legge til rette for fremtidsrettet næringsutvikling, og nye arbeidsplasser. 
 • Legge til rette for å beholde arbeidsplasser, samt behov for omstilling.  
 • Utløse lokalt og regionalt samarbeid i behovsbaserte større prosjekter, gjerne på tvers av kommunegrenser.  
 • Bidra til innovasjon og nyskaping.  
 • Bidra til en bærekraftig nærings- og lokalsamfunnsutvikling.  
 • Bidra til økt attraktivitet for næringsliv, befolkning og tilreisende.  
 • Bidra til å beholde og attrahere unge til å bo og jobbe i distriktene. 

Det er en forutsetning at søknaden/prosjektet kan vise til koblinger mellom prosjektets tema og FNs 17 bærekraftmål. Vi imøteser gjerne prosjekter som legger til rette for det grønne skiftet, sirkulærøkonomi og digitalisering av næringslivet, men det er ikke et krav. Det er også en fordel, men ingen krav, at søknaden har i seg å løse distriktsutfordringer som fremkommer i NOUene fra Distriktsnæringsutvalget og Demografiutvalget.  

Hvem kan søke om midler?

Aktører i Vikens distriktskommuner kan søke om midler fra denne ordningen. Disse er: Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nesbyen, Flå, Nore og Uvdal, Rollag, Sigdal, Krødsherad, Marker og Aremark kommuner. Det gis ikke tilskudd til enkeltbedrifter alene, men enkeltbedrifter kan inngå i prosjekter og være prosjekteier om andre partnere deltar. Samarbeid mellom aktører fra ulike sektorer og/eller geografisk samarbeid over kommuner og regioner er en fordel, men ikke et krav.  

Vilkår for støtte 

 • Det kan tildeles normalt maksimalt 50 % tilskudd av de godkjente prosjektkostnadene.  
 • Ved egeninnsats som finansiering må timeantall og timesatser samt hvilken organisasjon som skal utføre oppgavene i prosjektet spesifiseres. Arbeidstimer skal dokumenteres i regnskap hos søker. Timesatsen for prosjektmedarbeidere beregnes med inntil 1 ‰ av brutto årslønn, begrenset oppad til kr 900 pr. time og maksimalt 1850 timer pr. år.  
 • Rådgivning/veiledning til bedrifter (og andre aktører) kan inngå som del av prosjektet og støtteverdige kostnader​. 
 • Fysiske investeringer støttes ikke.  
 • Det gis ikke støtte til drift.  
 • I utgangspunktet tildeles støtte for ett år av gangen, men det kan forekomme individuelle vurderinger.  
 • Tilskudd tildeles i henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte.  
 • Prosjektet skal være fullfinansiert. 

Krav til søknaden 

 • Søknad må sendes i www.regionalforvaltning.no 
 • Dokumentasjon av at samarbeidspartnere deltar forpliktende i prosjektet (intensjonsavtaler/samarbeidsavtaler) må legges ved søknaden, og kan ikke ettersendes.  
 • Det må være tydelige mål for prosjektet og beskrivelse av lokale utfordringer basert i lokale planer og strategier. Prosjektets effekter må beskrives tydelig.  
 • Eventuell prosjektorganisering angis prosjekteier og prosjektleder. 
 • Det skal foreligge plan for gjennomføring, inkl. tidsfrister og aktiviteter.      
 • Aktiviteter må beskrives og kobles til postene i kostnadsplanen (aktivitetsbasert budsjett).  
 • Finansieringsplanen skal samsvare med kostnadsbudsjettet.  

Statsstøtteregelverket 

Midler som bevilges er tilskudd som i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1, gis som bagatellmessig støtte, som vil si at støtten ikke kan overstige tilsvarende 200 000 EUR for hver støttemottaker/juridisk enhet i en løpende treårsperiode. 

Har du spørsmål, kontakt: 

Mette Thielemann, næringsrådgiver i Viken fylkeskommune, tlf. 920 38 500, e-post: mettethi@viken.no

Til toppen