Tilskudd til næringsutvikling og innovasjon 2021 

Formålet med støtteordningen er å delfinansiere utviklingsprosjekter og tiltak som tilrettelegger for et omstillingsdyktig næringsliv og bidrar til å sikre og etablere nye arbeidsplasser i Viken. Videre skal det legges til rette for nye grønne næringer basert på fornybare ressurser og innovativ teknologi. Søknadsfrist: mandag 12. april 2021. 

Formålet oppnås gjennom prosjekter som bidrar til: 

 • bærekraftig næringsutvikling og verdiskaping 
 • å tilrettelegge for sirkulærøkonomi, grønn omstilling og en digitalisering av næringslivet 
 • et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv  
 • et sterkt innovasjonssystem i Viken som gir økt innovasjon gjennom samhandling mellom næringsliv/klynger, gründere, kapital, FoU og offentlige institusjoner.  

Prosjektene må støtte opp under formålet gjennom aktiviteter innenfor et eller flere av følgende områder:

 • Entreprenørskap og vekstbedrifter
 • Bedriftsnettverk og klynger
 • Kommersialisering av forskningsresultater
 • Næringsrettet kompetanse
 • Leverandørutvikling og tjenesteinnovasjon

Hvem kan søke? 

 • Inkubatorer, næringshager, etablererveiledningstjenesten, gründermiljøer, med flere
 • Forskningsinstitutter 
 • Utdanningsinstitusjoner og kunnskapsleverandører 
 • Kommuner, regionråd og andre offentlige organer 
 • Næringslivsorganisasjoner, interesseorganisasjoner, næringsforeninger og destinasjonsselskaper
 • Bedriftsnettverk og klynger 

Søker må være en juridisk enhet. Enkeltbedrifter kan inngå i prosjekter, men ikke stå som søker, med unntak for tilfeller der en bedrift søker på vegne av et nettverk. I utgangspunktet skal søker ha tilholdssted i Viken. Søkere utenfor Viken har likevel mulighet for å søke dersom en betydelig del av aktivitetene i prosjektet er rettet mot bedrifter i Viken eller foregår i Viken.  

Retningslinjer og tildelingskriterier


Les retningslinjene for å sette deg inn i krav til søknaden (PDF, 350 kB)

Hvordan søke? 

 Søknaden sendes via www.regionalforvaltning.no
Første søknadsfrist er 12. april 2021. Det legges opp til to søknadsfrister pr. år og 40 % av midlene skal benyttes til den andre utlysningen.

Se også 10 tips til hvordan søke støtte til næringsutvikling.

Kontaktpersoner

Dersom du har spørsmål om støtteordningen, gir retningslinjene mer utdyping om krav til søknaden, vurderingskriterier, med mer.

Følgende personer i Viken fylkeskommune kan kontaktes for veiledning. Veiledning tilbys ikke etter søknadsfristens utløp.  

Til toppen