Tilskudd til næringsutvikling og omstilling i Østfold

Du kan søke om midler til næringsutvikling i Østfold. Ordningen skal styrke næringsgrunnlaget og bidra til å etablere nye arbeidsplasser i Østfold.

Tilskuddsordningen er et av tiltakene for å styrke nærings- og samfunnslivet i Viken som følge av koronakrisen.

Se flere tiltak i Vikenpakka

Søknadsfrist

 • Løpende søknadsfrist.
  Forrige søknadsfrist til denne tilskuddsordningen var 1. juni 2020

Retningslinjer for ordningen

Les retningslinjene før du registrerer søknaden. Merk at vedlegg ikke er med i vurderingen av søknaden. 

Hvordan søke?

NB! Alle felt skal fylles ut. Vedlegg blir ikke tatt med i vurderingen av søknaden, med unntak av samarbeidsavtaler.

Hvem kan søke?

Søker kan være den som driver utviklingsprosjekter innen omstilling og utvikling av næringsmiljøer og/eller har prosjekter for å forbedre tilgang på relevant kompetanse.

Følgende kan søke:

 • Forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner og innovasjonsmiljøer
 • Organiserte og etablerte bedriftsnettverk/klynger
 • Kommuner, regionråd med videre
 • Næringslivsorganisasjoner, interesseorganisasjoner og foreninger

Aktørene i målgruppen kan gjerne søke i samarbeid med hverandre og/eller med bedrifter. Enkeltpersoner og bedrifter kan ikke søke.

Hva kan det søkes om?

Formålet med støtteordningen er å støtte prosjekter og tiltak som tilrettelegger for en omstillingsdyktig region og næringsliv, styrker næringsgrunnlaget og bidrar til å etablere nye arbeidsplasser i Østfold. Det kan søkes om prosjekter innen følgende områder:

 • Tiltrekke virksomheter og mennesker til Østfold
 • Bærekraftig vekst i bedrifter
 • Flere vekstkraftige nyetableringer
 • Øke regionens forsknings- og innovasjonsaktiviteter
 • Sikre tilgang på relevant kompetanse i arbeidsmarkedet

Midler fra støtteordningen skal først og fremst komme små- og mellomstore bedrifter og virksomheter i Østfold til gode.

Prioritering av prosjekter

Våren 2020 prioriteres søkere med prosjekter innen delmål b) Bærekraftig vekst i bedrifter og c) Flere vekstkraftige nyetableringer.
Krav til egenandel i tråd med minimumskrav i statsstøtteregelverket. 
Rådgivning/veiledning til bedrifter (og andre aktører) kan inngå som del av prosjektet og støtteverdige kostnader

Det er en fordel om søknaden/prosjektet kan vise til koblinger mellom prosjektets tema og FNs 17 bærekraftmål. Vi imøteser gjerne prosjekter som legger til rette for det grønne skiftet, sirkulærøkonomi og digitalisering av næringslivet, men det er ikke et krav.

Søker bør fortrinnsvis komme fra området hvor støtteordningen hører hjemme, men vi ser positivt på samarbeid mellom aktører i hele Viken.

2020 er et overgangsår og Viken fylkeskommune vil harmonisere og samordne støtteordningene inn mot 2021, slik at de dekker hele fylket.

Til toppen