Tilskudd til næringsutvikling og omstilling i Østfold

Du kan søke om midler til næringsutvikling i Østfold. Ordningen skal styrke næringsgrunnlaget og bidra til å etablere nye arbeidsplasser i Østfold.

Søknadsfrist

 • Søknadsfrist 22. april 2020
 • Det blir en ny søknadsrunde på høsten 2020

Retningslinjer for ordningen

Les retningslinjene før du registrerer søknaden. Merk at vedlegg ikke er med i vurderingen av søknaden. 

Hvordan søke?

NB! Alle felt skal fylles ut. Vedlegg blir ikke tatt med i vurderingen av søknaden, med unntak av samarbeidsavtaler.

Hvem kan søke?

Søker kan være den som driver utviklingsprosjekter innen omstilling og utvikling av næringsmiljøer og/eller har prosjekter for å forbedre tilgang på relevant kompetanse.

Følgende kan søke:

 • Forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner og innovasjonsmiljøer
 • Organiserte og etablerte bedriftsnettverk/klynger
 • Kommuner, regionråd med videre
 • Næringslivsorganisasjoner, interesseorganisasjoner og foreninger

Aktørene i målgruppen kan gjerne søke i samarbeid med hverandre og/eller med bedrifter. Enkeltpersoner og bedrifter kan ikke søke.

Hva kan det søkes om?

Formålet med støtteordningen er å støtte prosjekter og tiltak som tilrettelegger for en omstillingsdyktig region og næringsliv, styrker næringsgrunnlaget og bidrar til å etablere nye arbeidsplasser i Østfold. Det kan søkes om prosjekter innen følgende områder:

 • Tiltrekke virksomheter og mennesker til Østfold
 • Bærekraftig vekst i bedrifter
 • Flere vekstkraftige nyetableringer
 • Øke regionens forsknings- og innovasjonsaktiviteter
 • Sikre tilgang på relevant kompetanse i arbeidsmarkedet

Midler fra støtteordningen skal først og fremst komme små- og mellomstore bedrifter og virksomheter i Østfold til gode.

Prioritering av prosjekter

Det forutsettes at prosjektene bidrar til bærekraftig og miljøvennlig næringsutvikling. Vi prioriterer prosjekter som legger til rette for nye grønne næringer basert på fornybare ressurser og innovativ teknologi. Vi ønsker prosjekter som legger til rette for det grønne skiftet, sirkulærøkonomi og digitaliseringsutvikling for næringslivet. I søknadsprosessen må man vise hvordan prosjektet støtter opp under FNs 17 bærekraftsmål.

Søker bør fortrinnsvis komme fra området hvor støtteordningen hører hjemme, men vi ser positivt på samarbeid mellom aktører i hele Viken.

2020 er et overgangsår og Viken fylkeskommune vil harmonisere og samordne støtteordningene inn mot 2021, slik at de dekker hele fylket.

  Til toppen