Tilskudd til oppfølging av regional plan for verdiskaping og næringsutvikling  i Buskerud

Du kan søke om midler til oppfølging av «Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling 2015–2020» i Buskerud. Målet med planen er å øke produktiviteten og verdiskapingen i fylket. Søknadsfristen for 2020 er utløpt.

Slik søker du

Prioritering av prosjekter

Det forutsettes at prosjektene bidrar til bærekraftig og miljøvennlig næringsutvikling. Vi prioriterer prosjekter som legger til rette for nye grønne næringer basert på fornybare ressurser og innovativ teknologi. Vi ønsker prosjekter som legger til rette for det grønne skiftet, sirkulærøkonomi og digitaliseringsutvikling for næringslivet. I søknadsprosessen må man vise hvordan prosjektet støtter opp under FNs 17 bærekraftsmål.

Søker bør fortrinnsvis komme fra området hvor støtteordningen hører hjemme, men vi ser positivt på samarbeid mellom aktører i hele Viken.

2020 er et overgangsår og Viken fylkeskommune vil harmonisere og samordne støtteordningene inn mot 2021, slik at de dekker hele fylket.

Til toppen