Tilskudd til utvikling av innovasjonsmiljøer i Buskerud

Det overordnede målet for tilskuddsordningen er å skape innovativ og bærekraftig verdiskaping i Buskerud. Ordningen skal primært mobilisere til, og tilrettelegge for, innovasjonsfremmende tiltak og innovasjonsbasert næringsutvikling i regi av organiserte innovasjonsmiljøer. Søknadsfristen for 2020 er utløpt.

Tilskuddsordningen er et av tiltakene for å styrke nærings- og samfunnslivet i Viken som følge av koronakrisen.

Se flere tiltak i Vikenpakka

Søknadsfrist

Prioritering av prosjekter

Det forutsettes at prosjektene bidrar til bærekraftig og miljøvennlig næringsutvikling. Vi prioriterer prosjekter som legger til rette for nye grønne næringer basert på fornybare ressurser og innovativ teknologi. Vi ønsker prosjekter som legger til rette for det grønne skiftet, sirkulærøkonomi og digitaliseringsutvikling for næringslivet. I søknadsprosessen må man vise hvordan prosjektet støtter opp under FNs 17 bærekraftsmål.

Søker bør fortrinnsvis komme fra området hvor støtteordningen hører hjemme, men vi ser positivt på samarbeid mellom aktører i hele Viken.

2020 er et overgangsår og Viken fylkeskommune vil harmonisere og samordne støtteordningene inn mot 2021, slik at de dekker hele fylket.

Til toppen