Ny rapport: Bærekraftig arealutvikling i Norefjell-Reinsjøfjell

Viken fylkeskommune har engasjert Menon Economics for å gjennomføre en utredning som kartlegger fritidsboligutvikling i Norefjell-Reinsjøfjell, og effektene på arealbruk, friluftsverdier og lokaløkonomiske verdier. Utredningen foreslår også strategier for en mer bærekraftig utvikling av fjellområdet. Nå er rapporten klar.

Hyttefelt på Norefjell-Reinsjøfjell - Klikk for stort bilde Ellen Korvald / Viken fylkeskommune  

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Se rapporten: Bærekraftig arealutvikling i Norefjell-Reinsjøfjell (PDF, 3 MB)

Om rapporten

Rapporten er en samfunnsøkonomisk analyse med oppdatert kunnskap som kan legges til grunn sammen med tidligere gjennomførte utredninger, for en mer bærekraftig forvaltning av fjellområdene som ressurs.

Rapporten kartlegger utvikling av fritidsboligbygging, natur- og friluftsverdier i området og oversikt over kommunale planer og målsetninger. Utredningen analyserer lokaløkonomiske effekter og fordeling av fritidsboligbyggingen, samt avveier økonomiske gevinster opp mot negative effekter på natur- og friluftsverdier.

Rapportens hovedkonklusjoner

  • Fritidsboligbygging har nådd rekordnivåer, og verdsettingsanalyser viser at lokalbefolkning, hytteeiere og øvrig befolkning i Viken og Oslo ønsker lavere utbyggingstakt frem mot 2040.
  • Stor utbygging av nye fritidsboliger skaper økonomiske verdier lokalt, men er samfunnsøkonomisk ulønnsomt i et nasjonalt perspektiv. 
  • Verdier og ulemper ved utbygging er ujevnt fordelt innad i regionen.
  • Lokalandelen av verdiskapingen er høy i tomteklargjøring, men relativt lav ved hyttebygging. Andelen som tilfaller lokale aktører, blir lavere jo høyere utbyggingsscenario som legges til grunn.
  • Potensialet er høyt for økt omsetning i ettermarkedet, og særlig gjennom å øke forbruket lokalt blant fritidsbeboerne.
  • Kommunene kan ta en mer aktiv rolle enn i dag for å utvikle tilbudet til fritidsbeboere gjennom destinasjonsutvikling (økt tilgjengelighet, bedre formidling av tjenester, felles markedsføring m.m.)
  • Det er en del å hente ved mer skånsom utbygging av fritidsboliger, og lavere utbyggingstakt slik at en større andel tilfaller lokale markedsaktører.