Samarbeid om Viken-planlegging

– Viken fylkeskommune skal være en samarbeidspartner for kommunene. Nå starter vi opp arbeidet med Vikens regionale planstrategi og hvordan vi skal samhandle med kommunene i Viken. Vi trenger kommunene med på laget, sier påtroppende fylkesrådsleder Tonje Brenna.

Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Tonje Brenna inviterer kommunene til å delta i arbeidet med regional planstrategi Marius Vannum

Alle kommunene i Viken er invitert til dialogmøter og det første møtet var 3. desember i Lillestrøm, møtet i Østfold var i Sarpsborg 4. desember og det siste møtet blir i Drammen 11. desember.

– Viken fylkeskommunen skal bli en samarbeidspartner for kommunene, der den regionale planstrategien skal ligge til grunn for samarbeidet, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna.

Flere av de frammøtte ordførerne og andre representanter fra kommune var glad for initiativet til møtet og pekte på at det er behov for en revidering og oppdatering av overordnede planer.

Møtene med kommunene markerer et startpunkt for å få innspill til utfordringer og temaer som er viktige å ta med i en regional planstrategi. Prosessen for utarbeiding av regional planstrategi varer i om lag ett år, med sikte på at fylkestinget behandler den regionale planstrategien i desember 2020.

– Vi er avhengige av et sterkt nettverk av aktører fra alle deler av samfunnet, og vår aller viktigste samarbeidspartner er og blir kommunene. Vi skal utarbeide mål og strategier for utviklingen av Viken-samfunnet, og for å utvikle tjenester til innbyggere. Det skal gjøres i dialog og samarbeid med kommuner og andre samfunnsaktører i det nye fylket, forteller Tonje Brenna.

Bærekraftmålene skal ligge til grunn

Brenna peker på at FNs bærekraftmål ligger til grunn og skal være førende for det overordnede planarbeidet.

– Viken fylkeskommunen skal være en god partner og legge til rette for at vi jobber mot felles målsetninger, sier Brenna og peker på at Viken fylkeskommunes parlamentariske styringsmodell gir muligheter for en tettere politisk dialog, og at politikere kommer tidligere inn i sakene.

– Nå har vi mulighet å gjøre noe nytt, og se samfunnsutviklingen i vår region både på en helhetlig måte og på tvers av sektorer. Hva er hovedutfordringene og hvordan kan vi samarbeide, er spørsmålene vi ønsker tilbakemelding på, understreker Tonje Brenna.

Øyvind Solum, fylkesråd for planlegging og analyse. - Klikk for stort bildeØyvind Solum, fylkesråd for planlegging og analyse, innledet om hensikten med regional planstrategi. Marius Vannum  Planstrategien skal ha betydning i mange år framover. Den skal systematisere hvordan vi jobber sammen, og hvordan vi samarbeidet. Da spiller det en rolle hva hver enkelt kommune gjør og hva fylket gjør, sier Øyvind Solum, påtroppende fylkesråd for planlegging.

Solum understreker at kommunenes innspill på hva som er viktig å planlegge for, er avgjørende for at planstrategien fanger opp de viktigste utfordringene.

– Vi må planlegge annerledes for å skape et bærekraftig samfunn som møter klimaendringene. Matsikkerhet, hvordan vi planlegger byer og tettsteder og legger til rette for gode bomiljøer der folk trives, sikre livskvalitet og folkehelse er noen av viktige temaer for en regional planstrategi.

Peker ut retningen

Det er stor befolkningsvekst i Viken, men svært ulikt fordelt. Og kommunene er forskjellige både når det gjelder innbyggere og geografisk størrelse.  Flå kommune har 1052 innbyggere og Bærum kommune 128 841 innbyggere, og store forskjeller i geografisk størrelse.

– Vi å diskutere hvor vi skal planlegge likt, og hvor det er fornuftig å legge til rette for ulike løsninger, og vi må se tvers av temaer, sektorer og aktører, påpeker Solum.

Regional planstrategi er et verktøy for koordinering og samordning. Den skal sørge for at regionale og nasjonale interesser ivaretas, men skal også tilpasse nasjonal politikk til vår region.

– Den regionale planstrategien skal peke ut hvor vi vil og hvordan vi skal komme dit, og en rettesnor for å nå FNs bærekraftmål. Regional planstrategi definerer hvilke tema og områder vi skal planlegge for, og den er også plan for den kommunale planleggingen, sier Hilde Reine, fylkesdirektør for planlegging.

Ny organisering av kommuneregioner

Kommuneregionene og samarbeidsformen med Viken fylkeskommune er også et tema på møtene. Fellesnemda har vedtatt at samarbeidet med kommunene skal ha en samarbeidsstruktur lik det Buskerud fylkeskommune har etablert med sin kommuner, men videreutvikles og tilpasses til Viken I dag er det 12 regionråd i Viken, samt Hadelandregionen der Lunner og Jevnaker er med. Spørsmålet er om disse er hensiktsmessig organisert og tilpasset Viken. Det er kommunene selv som skal bestemme hvilke kommuner de ønsker å samhandle med og hvilke kommuneregion de ønsker å tilhøre. Et stort mangfold av kommuner og kommuneregioner vil kreve skreddersøm.

– Vi må stå sammen om de store grepene, med viktig med lokal oppfølging, slik at de siste brikkene kommer på plass. Kommuneregioner er bra og det er behov for faste samarbeidsformer, men man må følge opp på det lokale plan, det må være fleksibilitet, sa Ragnhild Bergheim, ordfører i Lørenskog kommune.

– Gjensidig forpliktende samarbeid gjennom avtaler er nødvendig for å få til en felles utvikling, og bidra til sømløse tjenester for innbyggerne, mente Harald Tyrdal, ordfører i Lunner kommune.

Tonje Brenna understreket at Viken ikke skal være en overkommune. – Vi må definere hva vi skal samarbeide om og hva vi ikke skal samarbeide om. Det skal være en meningsfull dialog om felles interesser, sa Brenna.

– Vi mener at regionrådene er bra, men skal ikke være av tvangstrøye for samarbeidet mellom Viken og kommunene. Vi ønsker også direkte kontakt med den enkelte kommune, og rom for andre former for kontakt, sa Øyvind Solum.

– I Viken er det 51 kommuner med ulike utfordringer, men også mange felles. Her håper jeg Viken fylkeskommune kan bidra til at gode løsninger deles, og at kommunene finner hverandre om felles utfordringer og å skape felles løsninger på tvers av kommunegrensene, avslutter Tonje Brenna.

Om regional planstrategi

  • I henhold til plan- og bygningsloven skal en regional planstrategi utarbeides minst en gang i hver valgperiode og vedtas innen ett år etter konstituering av nytt fylkesting.
  • Den regionale planstrategien fastsetter hvilke regionale planer som skal utarbeides eller revideres i perioden. Prioriteringen av planarbeid skal baseres på regionale utviklingstrekk og utfordringer i Viken, eksisterende planarbeid, og på innspill fra statlige, fylkeskommunale og kommunale organer.
  • Den regionale planleggingen er fylkeskommunens viktigste verktøy for å gi strategisk retning for samfunnsutviklingen.
  • Planstrategien skal gi strategisk retning til samfunnsutviklingen, mobilisere ulike aktører, samordne og koordinere offentlig innsats og virkemiddelbruk
  • Planen skal utarbeides våren 2020, og vedtas av Viken fylkesting i desember 2020.

Les mer om regional planstrategi

Til toppen