Startskudd for Viken-samfunnets nye regionale planer

Hvordan skal Vikens innbyggere leve gode liv, og gis like muligheter? Hvordan skal vi reise i fylket i årene som kommer? Hvordan legger vi best til rette for utdanning og verdiskaping? Det er spørsmål fylkesrådet håper hele Viken-samfunnet vil bidra med svar på.

Barn på trehjulsykkel med lekerakett på ryggen - Klikk for stort bilde GettyImages/loops7   

For nå starter arbeidet med felles planprogram for Vikens tre nye regionale planer. Torsdag 4. mars vedtok fylkesrådet organisering og fremdrift for planarbeidet. Denne uka møtes et bredt sammensatt programstyre til oppstart.

– Det regionale planarbeidet er det viktigste overordnede grepet for en utvikling mot et bærekraftig Viken, sier fylkesråd for plan, klima og miljø Anne Beathe Tvinnereim (Sp). 

– Arbeidet vi nå skal gjøre sammen med Viken-samfunnet vil legge føringer for hvordan vi alle kan leve gode, meningsfylte og trygge liv i framtida.

Tre regionale planer

Gjennom Vikens regionale planstrategi «Veien til et bærekraftig Viken» ble det vedtatt ny politikk og en felles retning for samfunnsutviklingen i fylket. FNs bærekraftsmål og planetens tålegrense setter de overordnede rammene for utviklingen.

Planstrategien fastslår at de fleste av de 34 gjeldende planene fra de tidligere fylkene skal erstattes av tre nye regionale planer for Viken-samfunnet:

 • Regional plan for økt livskvalitet, deltakelse og likeverd
 • Regional plan for kompetanse og verdiskaping
 • Regional plan for areal og mobilitet

– De nye planene vil vise hvordan Viken skal nå bærekraftsmålene. Vi vil sikre at folkehelse, klima og miljø, og samarbeid mellom ulike aktører blir gjennomgående premisser for regional planlegging. Det er helt avgjørende at vi tenker på tvers av sektorer for å oppnå en effektiv bruk av Viken-samfunnets samlede virkemidler, sier fylkesråden.

Ett felles planprogram

Viken fylkeskommune går nå i gang med å utarbeide ett felles planprogram for de regionale planene. 

Et planprogram kan beskrives som en oppskrift for hvordan de regionale planene skal lages.

Anne Beathe K. Tvinnereim (Sp), Fylkesråd for plan, klima og miljø Tom-Egil Jensen    

– Arbeidet organiseres og gjennomføres på en ny måte, sammenliknet med hvordan regionalt planarbeid er blitt gjort tidligere, sier Tvinnereim, og utdyper: 

– Det skal legges vekt på å jobbe på tvers av fagområder. Mange av de utfordringene vi skal løse i det nye fylket er sammensatte og komplekse. Det kan dreie seg om frafall i videregående skole, utenforskap og sosial forskjell i helse. Dette er problemer som ikke kan løses av én aktør alene, sier hun.

– Alle samfunnsaktører må mobiliseres for å løse utfordringene og ikke minst utnytte alle de utviklingsmulighetene vi har i Viken.

Bred deltakelse i programstyret

Fylkesrådet har nå opprettet et programstyre for planarbeidet, med følgende deltakere fra Viken-samfunnet:

 • Tonje Brenna, fylkesrådsleder, Viken fylkeskommune. Leder programstyret.
 • Anne Beathe Tvinnereim, fylkesråd for plan, klima og miljø, Viken fylkeskommune
 • Sjur Baardsen, rektor, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - NMBU
 • Ragnhild Bergheim, ordfører, Lørenskog kommune
 • Valgerd Svarstad Haugland, statsforvalter, Statsforvalteren i Oslo og Viken
 • Ulf Lervik, regionsekretær, LO Oslo og Viken
 • René Rafshol, ordfører, Råde kommune
 • Anja Bakken Riise, leder, Framtiden i våre hender
 • Nasim Rizvi, nestleder, Buskerud innvandrerråd
 • Pål Rørby, ordfører, Hemsedal kommune
 • Nina Solli, regiondirektør, NHO
 • Cecilie Øien, direktør, Museene i Akershus - MiA

De møtes til oppstart 19. mars.

Om planprosessen

Ved oppstart av planarbeid med regionale planer skal det utarbeides et planprogram i samsvar med kravene i plan- og bygningsloven.

Planprogrammet skal gjøre rede for 
- formålet med planarbeidet 
- planprosessen med frister og deltakere 
- opplegget for medvirkning 
- hvilke alternativer som vil bli vurdert
- behovet for utredninger 

Viken fylkeskommune vil sende forslag til planprogram på høring og offentlig ettersyn sommeren 2021, samtidig som vi varsler planoppstart av de tre regionale planene. 

Planprogrammet skal sluttbehandles i Viken fylkesting i desember 2021. 
De tre nye regionale planene med tilhørende handlingsprogram skal vedtas i løpet av 2023.