Stort engasjement rundt regional planstrategi - 100 høringssvar

Engasjerte innbyggere: Viken fylkeskommune har mottatt et stort antall innspill fra alle deler av fylket.Regional planstrategi for Viken er forankret i FNs bærekraftsmål og skal fungere som en driver for arbeidet med bærekraftsmålene i Viken. Istock/Viken fylkeskommune   

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Høringsutkastet til ny regional planstrategi lå ute til offentlig ettersyn og høring i perioden 25. juni - 25. september 2020.

– Vi har mottatt 99 høringssvar fra kommuner, organisasjoner, næringsliv og privatpersoner, og det er et godt og bredt engasjement som støtter opp om forslaget om hvordan Viken-samfunnet skal utvikles videre, sier fylkesråd for plan, klima og miljø, Anne Beathe Tvinnereim (Senterpartiet). 

Planstrategien er Vikens første regionale planstrategi. Den definerer langsiktige utviklingsmål for Viken-samfunnet og avgjør hvilke regionale planer som er nødvendige for å komme dit.

Nye bærekraftige eksportnæringer

– Det er viktig at Viken sammen med Oslo utgjør det som kan være en spydspiss når det gjelder å få fram nye bærekraftige eksportnæringer.

Kristin Willoch Haugen, direktør Innovasjon Norge - Oslo Viken

Astrid Waller / Innovasjon Norge En av de 99 som har bidratt med høringssvar er Innovasjon Norge, som synes høringsutkastet er godt.

– Innovasjon Norge ønsker å fremheve viktigheten av at Viken, som en betydelig region i nasjonal sammenheng, bør være en drivkraft i arbeidet med å få frem et bærekraftig og internasjonalt konkurransedyktig næringsliv, sier Kristin Willoch Haugen, direktør Innovasjon Norge - Oslo Viken

– Vi ønsker å tydeliggjøre at vi er avhengige få frem flere nye, bærekraftige eksportnæringer og øke landets eksportandel for å sikre norsk velferd i framtiden, fortsetter hun.

– Vi har forventninger til at dette vil utdypes i den foreslåtte regionale planen for kompetanse og verdiskaping, sier Willoch Haugen. 

God medvirkning

Kommunene i Viken er viktige for utviklingen av det nye fylket. Også administrasjonene i kommunene, næringslivet, frivillighet og innbyggere har vært viktige dialogpartnere i arbeidet med forslaget til planstrategi.

På grunn av Covid-19 fikk ikke fylkeskommunen gjennomført alle planlagte arrangementer, arbeidsverksteder og besøk i forbindelse med planforslaget.

– Til sammen ble det likevel gjennomført 59 møter med Viken-samfunnet. Ved hjelp av digitale verktøy har vi fått til en bred involvering i perioden med nasjonale restriksjoner, mener fylkesråd Tvinnereim.

Barn og unge har blitt involvert gjennom besøk på ulike barneskoler og innspill fra ungdomsråd. Det har gitt oss et bilde av hva barn og unge er opptatt av.

Anne Beathe Tvinnereim (Sp)

Som en del av medvirkningen er det gjennomført en rekke arbeidsverksteder og innspillsmøter første halvår 2020. Mer enn 1500 innspill til regional planstrategi er samlet inn fra ulike aktører i Vikensamfunnet. Her fra et arbeidsverksted for å identifisere utfordringer og muligheter. Viken fylkeskommune Forankret i FNs bærekraftsmål

Regional planstrategi for Viken er forankret i FNs bærekraftsmål og skal fungere som en driver for arbeidet med bærekraftsmålene i Viken.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer innen 2030. Bærekraftsmålene inngår i FNs Agenda 2030 og består av 17 mål for en bærekraftig utvikling, samt en erklæring om hvordan verden skal oppnå denne utviklingen innen 2030.

– Folk er godt fornøyd med hvordan vi har vektlagt FNs bærekraftsmål og hvordan dette er løst. Det store engasjementet lover godt for den videre prosessen, fortsetter Anne Beathe Tvinnereim.

Regional planstrategi er det viktigste, overordnede politiske styringsverktøyet for samfunnsutviklingen, og den bestemmer hvilke regionale planer som skal utarbeides.

Administrasjonen er nå ferdige med å behandle alle innspillene, og saken skal videre til fylkesrådet som behandler den 5. november.

Regional planstrategi skal vedtas av Viken fylkesting 17. desember.

Regional planstrategi definerer Vikens fem langsiktige utviklingsmål for:

 • Natur, klima og planetens tålegrense 
 • God livskvalitet og like muligheter
 • Grønn og rettferdig verdiskaping
 • Omstilling og tillit 
 • Sammen skaper vi Viken

Innsatsområdene

beskriver hvilke utfordringer og mål som må ses i sammenheng for at Viken skal bli et bærekraftig samfunn:

 1. Livskvalitet, velferd og like muligheter
 2. Bærekraftig og rettferdig økonomisk system
 3. Bærekraftig arealbruk, matproduksjon og ernæring
 4. Redusert klimagassutslipp og energiomlegging
 5. Helhetlig by- og stedsutvikling
 6. Miljø, økosystem og biologisk mangfold