Lokal luftforurensning er et alvorlig helseproblem

Mange steder i Viken har luftkvaliteten i vinterhalvåret og vårparten vært så dårlig at astmatikere og andre personer med luftveissykdommer eller hjertekarlidelser frarådes å gå ut.

Luftforurensing og støy - Klikk for stort bildeLuftforurensing fra veitrafikk og vedfyring fører til problemer for mange innbyggere i Viken Melkeveien AS

Luftkvaliteten i Norge er stort sett bedre nå enn for 10 – 20 år siden, men lokal luftforurensning er fortsatt et problem særlig i større byer og tettbygde strøk. Økt fortetting i knutepunkter med boliger og næring har en rekke forutsetninger om økt gange, sykling og kollektivtransport for at slik fortetting kan være bærekraftig. 

Det er fylkeskommunen som har ansvar for at luftforurensningen fra veitrafikken på fylkesveiene ikke overskrider grenseverdiene i forurensningsforskriften.

Forside analysenotat 1-2020. Vi i Viken. Lokal luftforurensing - Klikk for stort bilde

Analysenotat 1/2020. Vi i Viken - Lokal luftforurensing

I analysenotatet kan du lese mer om hvordan luftforurensning angår Viken.

I notatet publiseres data om luftforurensning fra vedfyring, fra ulike målesteder langs trafikkerte veier og årseksponering totalt for Vikens innbyggere.

Les analysenotat 1/2020 Vi i Viken - Lokal luftforurensing i Viken (PDF, 3 MB)

Stort problem på verdensbasis og i Norge

Verdens helseorganisasjon (WHO) har beregnet at tre til fire millioner mennesker i verden dør årlig av luftforurensning, men også i norske byer og tettsteder fører luftforurensning til mer sykdom og høyere dødelighet. Data fra det internasjonale sykdomsbyrde-prosjektet estimerer at flere enn 1 000 mennesker dør hvert år i Norge som følge av luftforurensning (FHI og IHME 2019). Mange flere opplever forverret sykdom og helseplager. 

I dag regnes luftforurensning som den mest skadelige miljøfaktoren for helsen i verden. Globalt er luftforurensning den femte største risikofaktoren blant de 84 risikofaktorer for sykdomsbyrde som sykdomsbyrde-prosjektet (GBD, Global Burden of Disease) inkluderer i sine analyser. I Norge er det nå den niende største risikofaktoren (FHI og IMHE 2019). 

Veitrafikk og vedfyring forurenser mest i Viken

Svevestøv (grovt PM10, og fint PM2,5), nitrogendioksid (NO2) og ozon (O3) er de luftforurensende stoffene som i størst grad bidrar til helseplager og sykdom i Norge og andre industrialiserte land.

Stoffene er i hovedsak forurensning fra veitrafikk (eksos og asfaltstøv) og vedfyring. Vedfyring og slitasje fra vei, dekk, bremser og strøsand er de kildene som står for de største bidragene av svevestøv.  I større byer vil hovedkilden være veitrafikk, i mindre tettbygde strøk vedfyring, eller industri.

Fra vedfyring er det særlig utslipp av fint svevestøv (PM2,5) som skaper helseproblemer. De boligområder som har høyest konsentrasjon i Viken er enkeltområder i Fredrikstad, aksen Lørenskog-Lillestrøm, aksen Mjøndalen-Hokksund, Kongsberg og Moss.

Ved enkelt målestasjoner for luftforurensning var det i januar og april 2019 nesten daglig overskridelser av det anbefalte helsebaserte maksnivået for luftforurensning (luftkvalitetskriteriet). Det gjaldt målestasjoner ved Bangaløkka i Drammen, Eilif Dues vei i Bærum, Hønefoss skole på Ringerike og Solheim i Lørenskog. Ingen av målestasjonene overskred likevel de juridiske grenseverdiene for tiltak.

Se flere tall i analysenotat 1/2020 Vi i Viken - Lokal luftforurensing i Viken (PDF, 3 MB)

Vedfyring er en kilde til luftforurensing mange steder i Viken - Klikk for stort bildeVedfyring er en kilde til luftforurensing mange steder i Viken Melkeveien AS