Mange plages av støy i Viken

Støy er det miljøbetingede helseproblemet som flest mennesker i verden er plaget av. I Viken bor 22 prosent av innbyggerne i støyutsatte områder.

Mange innbyggere plages av støy i Viken, i hovedsak fra trafikk. - Klikk for stort bildeMange innbyggere plages av støy i Viken, i hovedsak fra trafikk. Melkeveien AS

Stort miljøbetinget helseproblem globalt og nasjonalt

Støy er definert som uønsket lyd og kan forårsake søvnforstyrrelser, redusert livskvalitet og redusert helse. Støy er i dag en av de miljøbetingede helseproblemene som flest mennesker er plaget av, og som ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) bidrar til mest helsetap i befolkningen. WHO mener det er sterke bevis for en sammenheng mellom trafikkstøy og hjerte- og karsykdommer. For å unngå alvorlige helseplager av støy skjerpet WHO anbefalingene i 2018.

I Norge er det beregnet at nesten 2,1 millioner personer i 2014 var plaget av et gjennomsnittlig støynivå over 55 dB utenfor sin bolig. Av disse var nærmere 1,9 millioner plaget av støy fra veitrafikk - en økning fra 1,2 millioner i 2011.

22 prosent i Viken plages av støy

I Viken bor 272 000 personer (tilsvarende 22 prosent av Vikens befolkning) i støyutsatte områder med et gjennomsnittlig støynivå over 55 dB gjennom døgnet utenfor sin bolig.

Av disse bor 85 429 personer i områder hvor det i Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen frarådes å bygge nye boliger, skoler, barnehager og institusjoner. Det er områder med et gjennomsnittlig støynivå over 65 dB gjennom døgnet.

Ulike støykilder medfører også at et svært stort areal i Viken må særbehandles i arealplanleggingen etter støyforskrifter, til sammen et like stort areal som Sigdal og Aremark kommune.

Trafikkstøyen må ned

Med en rask økende befolkning i større byer og tettsteder, og mål om å minimalisere og samordne transport- og arealbruken, har vi ikke lykkes i å nå nasjonale mål om å redusere gjennomsnittlig støynivå over 55 dB utendørs. For å lykkes i å redusere støyplagen, må vi også lykkes med målet om at veksten i persontransport skal tas med gange, sykling og kollektivtransport.

Fylkeskommunen har som eier av fylkesveier og kollektivterminaler en plikt til å kartlegge støy og iverksette støyreduserende tiltak når støynivået fra fylkesveier og kollektivterminaler er over gitte grenseverdier i forurensningsforskriften.

Forside analysenotat 2-2020. Vi i Viken. Lokal støyforurensing - Klikk for stort bilde

Analysenotat 2/2020. Vi i Viken - Lokal støyforurensing

I analysenotatet kan du lese mer om hvordan støy og støyforurensing angår Viken.

I notatet publiseres data om støy, støykartlegging og resultater fra støykartlegging i Viken.

Les Analysenotat 2/2020 - Vi i Viken. Lokal støyforurensing (PDF, 980 kB)