Tar tempen på friluftslivet i Viken

Interessen for å være ute i naturen har aldri vært så høy som nå, likevel har vi liten interesse av å bruke mer tid ute i naturen enn det vi gjør i dag.
bilde av barn på tur - Klikk for stort bildeFolk i Viken deltar i mindre grad i organiserte friluftsaktiviteter, viser undersøkelse DNT Indre Østfold   

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Folk deltar også generelt i færre friluftslivsaktiviteter i dag enn i tidligere undersøkelser, men andelen som regelmessig går på kortere spaserturer og fotturer i skog, mark eller fjell er fortsatt høy og uendret.

Dette framkommer av Kunnskapsgrunnlaget for friluftsliv i Viken, som ble lagt fram på en konferanse om nettopp friluftsliv i Viken nylig.

Barometer

Kunnskapsgrunnlaget om friluftsliv i Viken – friluftslivsarealer og deltakelse i friluftsliv, er en analyse av SSBs levekårsundersøkelse og Kantars natur- og miljøbarometer, og annen tilgjengelig statistikk.

I kunnskapsgrunnlaget reises flere spørsmål om hva som kan være årsaker til endringene i friluftslivet, og det antydes noen kjente bakenforliggende faktorer i drøftingen som kan påvirke resultatene, blant annet store endringer i befolkningssammensetningen og sosioøkonomiske årsaker.

Det at SSB ikke kartlegger hvor mosjonsaktiviteter utføres, som for eksempel jogging/løping i naturomgivelser, innebærer også at vi kan få et skjevt bilde av status for aktiviteter i naturen.

For alle

  • Alle skal ha mulighet til å drive med friluftsliv som en positiv aktivitet til helse og god livskvalitet. Fylkeskommunen skal som et regionalt friluftslivsorgan sikre og tilrettelegge mulighetene for at alle har tilgang og mulighet til aktivitet og opphold i naturen.
  • Gjennom egne tiltak, fordeling av statlige tilskuddsmidler og deltakelse i statlige prosjekter skal fylkeskommunen bidra til å ivareta og utvikle arealer, ferdselsårer og anlegg for friluftsliv og stimulere til friluftsliv.
  • Hovedtemaene i kunnskapsgrunnlaget er status og endringer for friluftslivsarealer, friluftsaktiviteter, tilgang til rekreasjonsarealer og nærturterreng, motorferdsel og oversikt over friluftslivsorganisasjonene.

I kunnskapsgrunnlaget drøftes særlig endringene i aktivitetsmønster for å få en bedre forståelse for hva som kan påvirke endringene, slik at fylkeskommunen bedre kan stimulere til et aktivt friluftsliv, og ivareta og utvikle arealer, ferdselsårer og anlegg for friluftsliv.

Mange årsaker

 I SSBs levekårsundersøkelse er det er store forskjeller i aktiviteter særlig etter kjønn og utdanning, men også etter husholdningstyper. For forskjeller i aktiviteter etter utdanning og husholdningstyper antas økonomi å være en aktuell årsaksfaktor.

SSB har nå også for første gang aktivitetsdata for landbakgrunn. Den viser hvilke aktiviteter som har størst interesse etter landbakgrunn, og som det dermed vil være mest hensiktsmessig å tilrettelegge for.

Vi vet at avstand til naturomgivelser betyr svært mye for bruken, og at tilrettelegging for lavterskelaktiviteter som spaserturer og korte fotturer er det vi oftest gjør. I Viken er status positiv, ved at svært mange statlig sikrede friluftslivsområder ligger innenfor tettstedet, og at andelen av befolkningen med trygg og kort tilgang til rekreasjonsarealer har økt de siste år.

.Se kunnskapsgrunnlaget