Utdanningsnivå i Viken

Befolkningens utdanningsnivå og muligheter for livslang læring på lokalt nivå varierer mye i Viken.  De store lokale forskjellene har sin historiske bakgrunn i ulike delregionale læringskulturer og tradisjoner, og representerer en vedvarende utfordring for utdanningssystemet.

Kart som viser andel av befolkningen i Viken (25 år og eldre) med høyere utdanning som høyeste fullførte utdanning, 2018.  Kilde: SSB Kommunehelsa - Klikk for stort bildeFigur 1: Andel av befolkningen (25 år og eldre) med høyere utdanning som høyeste fullførte utdanning, 2018. Kilde: SSB Kommunehelsa

Befolkningens utdanningsnivå i Viken samlet sett er noe lavere enn på landsbasis. Utdanningsnivå er høyest i Bærum hvor 58 prosent av befolkningen over 25 år har høyere utdanning. Vi har til sammen ti kommuner i Viken hvor 23 prosent eller lavere andel av befolkningen har høyere utdanning.  

Tabellen andel personer (over 16 år) i kommuner i Viken viser befolkningen (over 16 år) etter høyeste fullførte utdanning (andeler).  

Krav til kompetanse i næringslivet 

De formelle kompetansekravene i næringslivet varierer mellom de ulike regionene internt i Viken. Dette gjenspeiler de regionale forskjellene i den lokale næringsstrukturen.  

I Asker og Bærum har mer enn 2/3 av alle stillingene krav om at den ansatte har høyere utdanning, se figuren under. I andre regioner, som for eksempel Follo, Nedre Romerike og i Kongsbergregionen, retter et tilsvarende krav seg til mer enn halvparten av alle sysselsatte. 

I Indre Østfold, Midt-Buskerud og kommuner i Hallingdal har næringslivet en struktur som tilsier at fullført utdanning til og med videregående skole er tilstrekkelig for å fylle mer enn tre av fem stillinger i det lokale arbeidslivet. 

Figur 2: Graf som viser andel yrker med krav om høyere utdanning, 2017. - Klikk for stort bildeFigur 2: Graf som viser andel yrker med krav om høyere utdanning, 2017. Kilde: SSB yrkesstatistikk, bearbeidet av Viken fylkeskommune.

 

Viken har til sammen 14 funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregioner. Disser er definert ved hjelp av to kriterier, nemlig pendlingsnivå/pendlingsmønster og reisetid mellom bosted og arbeidssted. Den største bo- og arbeidsmarkedsregionen i Viken er Osloregionen, og regionen omfatter totalt 20 kommuner. Det er også her det også er størst etterspørsel etter lang høyere utdanning.   

Antall studenter ved høyere utdanning i Viken og Oslo 

Fire universiteter, fire vitenskapelige høyskoler med statlig eierskap og en statlig høyskole holder til i Oslo og Viken. I tillegg er det en rekke private utdanningsinstitusjoner. Antall studenter ved læresteder i Viken og Oslo har økt i hele perioden fra 2006 til 2018 og kvinneandelen har vært ganske stabil i perioden sett under ett.   

I 2018 var det om lag 21 600 studenter registrert ved høyere utdanningsinstitusjoner lokalisert i Viken. Kvinneandelen blant studentene var 63 prosent. Over 77 800 personer var studenter ved tilsvarende skoler i Oslo, og her var kvinneandelen om lag 61 prosent (SSB tabell 03814).  

Regionalt samarbeid om etter- og videreutdanning 

Internasjonale undersøkelser av læring i arbeidslivet viser at arbeidstakere ikke nødvendigvis opplever at de mangler formalkompetanse, men at de opplever at erfaring verdsettes dårlig. Fagarbeidere og håndverkere opplever størst endring i arbeidsinnholdet, som mer kompliserte arbeidsoppgaver og størst læringspress på arbeidsplassen. Dette innebærer at etter- og videreutdanning, også innen fagskolesystemet, kan bli viktigere i framtiden. 

Enkelte av de regionale høyskolene/nye universitetene er allerede sentrale etter- og videreutdanningsinstitusjoner – ikke bare i form av det tradisjonelle EVU-kurstilbudet (etter- og videreutdanning), men også gjennom produksjonen av bachelor- og masterkandidater som allerede har betydelig arbeidserfaring.  

OsloMET, Høgskolen i Sørøst-Norge og Høgskolen i Østfold i stor grad er EVU-institusjoner i den forstand at de rekrutterer store deler av studentmassen blant folk som allerede er etablerte i arbeidslivet. Dette er personer som har lang arbeidslivserfaring, og som tar høyere utdanning som del av videre karriereutvikling. Mange av disse kandidatene er allerede etablerte med egen familie, blir igjen i studieregionen etter at de er ferdig utdannet – og har små problemer med å re-etablere seg i meningsfylte jobber. Kompetanseløftet deres innebærer ingen stor fare for kompetanselekkasje ut av regionen. 

Mer informasjon om disse forholdene finner du i "Vi i Viken" - Kunnskapsgrunnlag for en bærekraftig framtid.