2,2 millioner kroner til frisklivsarbeid i Viken

Nå er det klart. Her kan du se oversikten over hvilke tiltak som får frisklivspenger i 2021. 

Unsplash: Agnieszka Boeske    

Ti kommuner skal dele potten mellom seg og kommuner som har forpliktet seg til å gjennomføre eldrereformen Leve hele livet blir prioritert. I utvelgelsen av tiltak er det også lagt vekt på å støtte nyetableringer og kommuner som fikk midler til frisklivssentraler i 2019 og 2020. Videre er det også av betydning at tilbudet er helhetlig og når ut til mange. 

- Frisklivssentralene gjør en uvurderlig jobb både for den enkelte bruker, for kommunen og storsamfunnet. Ved å forebygge sykdom og fremme helse skaper vi livskvalitet, god helse og gode liv, sier fylkesråd for plan, klima og miljø, Anne Beathe Tvinnereim. Hun har ansvaret for folkehelsearbeidet i Viken. 

Anne Beathe K Tvinnereim - Klikk for stort bilde Martin S. Norderhaug  

Viken fylkeskommune mottok til sammen 19 søknader, med en total søknadssum på 5 493 826 kroner.

- Det ligger mye godt arbeid i søknadsbunken, det er derfor ekstra gledelig å kunne dele ut penger til akkurat disse tiltakene, sier Tvinnereim. 

Frisklivsmidler 2021

Disser kommunene får tildelt midler til frisklivsarbeid
Frisklivsmidler 2021
Kommune Tildelingsbeløp i kroner Beskrivelse av tiltak
Aurskog-Høland kommune 300.000 Kommunen skal etablere og videreutvikle ett helhetlig og strukturert tjenestetilbud, som skal bidra til å fremme helse (både fysisk og psykisk), forebygge utvikling av sykdom, og bidra til å mestre helseutfordringer.
Lillestrøm kommune 300.000 Formålet med prosjektet er å øke befolkningens helsekompetanse, legge til rette for egenmestring, opprettholdelse av funksjonsnivå, og gjøre innbyggerne i stand til å mestre egne liv med helseutfordringer.
Eidsvoll kommune 52.500 Formålet med prosjektet er å vedlikeholde og videreutvikle tilbud ved frisklivs- og mestringssenteret.
Krødsherad kommune 100.000 Formålet med prosjektet er å videreutvikle tilbud av Frisklivssentralen i Krødsherad kommune.
Lier kommune 75.000 Prosjektets formål er videreutvikling av frisklivs-, læring og mestringstilbud i regi av Lier Frisklivssentral.
Råde kommune 400.000 Prosjektets formål er å etablere frisklivssentral for bedre å sette forebyggende arbeid i system innenfor helse- og omsorgstjenesten.
Moss kommune 150.000 Formålet med prosjektet er å etablere, forankre, videreutvikle og markedsføre Frisklivssentral i Moss kommune.
Marker kommune 100.000 Prosjektets formål er å etablere et frisklivs-, lærings- og mestringstilbud.
Ringerike kommune 200.000 Prosjektets formål er å opprettholde og videreutvikle tilbudet ved Ringerike Frisklivssentral i 2021.
Indre Østfold kommune 97.500 Indre Østfold søker på vegne av et nettverk med omkringliggende kommuner. De søker om bidrag til å drifte nettverket, kompetansehevende tiltak innen friskliv, læring og mestring, fagdager arrangert av nettverket samt arrangere Frisklivsspretten, som et årlig arrangement.
Indre Østfold 350.000 Prosjektets formål er å etablere og videreutvikle et likeverdig og bærekraftig frisklivstilbud til alle innbyggere over 18 år i Indre Østfold kommune, med spesielt fokus på Skjønhaug og Mysen.

Om frisklivssentraler

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste. Folk med sykdom eller økt risiko for sykdom, og som trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer er målgruppe. 

Formålet med arbeidet i frisklivssentralen er å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge eller begrense utvikling av sykdom. Alle kommuner skal ha tilbud om forebyggende helsetjenester til befolkningen. Frisklivssentralene er en anbefalt måte å organisere slike tjenester på og en del av kommunenes samlede helsetilbud.

Viken fylkeskommune overtok ansvaret for tilskuddsordningen for frisklivsarbeid i 2020. Tidligere har dette ligget hos Fylkesmannen (nå Statsforvalteren). 

 

Til toppen