Program for folkehelsearbeid i kommuner

Barn og unges psykiske helse er en av de store folkehelseutfordringene i Norge. 

Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing som Helse- og omsorgsdepartementet har etablert i samarbeid med Kommunenes Sentralforbund, for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet.

Viken fylkeskommune deltar i programmet gjennom prosjekter som er igangsatt i alle de tre tidligere fylkene Østfold, Akershus og Buskerud. 

Programmet skal bidra til å integrere psykisk helse som del av det lokale folkehelsearbeidet og fremme lokalt rusforebyggende arbeid. Barn og unge er en prioritert målgruppe. Det skal legges vekt på kunnskapsbasert utvikling og spredning av tiltak for å styrke barn og unges trygghet, mestring og bruk av egne ressurser.

Mer informasjon om programmet finner du på Helsedirektoratets nettsider. 

På forebygging.no finnes oversikt over alle prosjekter og tiltak i programmet. 

Til toppen