Helsefremmende barnehager

Gjennom helsefremmende barnehager vil vi styrke barnas fysiske og psykiske helse. Her finner du informasjon om hva som kjennetegner en helsefremmende barnehage og hvordan du går fram i arbeidet med å bli godkjent som helsefremmende barnehage. 

Hva er en helsefremmende barnehage?

God helse og livskvalitet er en forutsetning for barns utvikling, læring og mestring. Det helsefremmende arbeidet i barnehagen skal bidra til trivsel og mestring, godt læringsutbytte og til å gi barna et godt grunnlag for å gjennomføre det 13-årige opplæringsløpet.

Helsefremmende barnehager styrker barnas fysiske og psykiske helse. Det skjer gjennom det sosiale og fysiske miljøet, innholdet og arbeidet i barnehagen og gjennom en systematisk forankring av det forebyggende og helsefremmende arbeidet. 

Arbeidet med helsefremmende barnehager er organisert gjennom en egen godkjenningsordning.  Dette er et samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunene og den enkelte barnehage. Foreløpig gjelder ordningen kun de tidligere kommunene i Østfold. 

Hva kjennetegner en helsefremmende barnehage?

Det er utarbeidet et sett med kriterier som kjennetegner en helsefremmende barnehage. Som en del av harmoniseringsarbeidet i Viken er kriteriene under bearbeiding og vil oppdateres i løpet av 2022. 

  1. Barnehagen legger til rette for at alle barn kan være fysisk aktive minst 60 minutter hver dag.
  2. Barnehagen legger til rette for god balanse mellom aktivitet og hvile for hvert enkelt barn. 
  3. Nasjonale retningslinjer for mat og måltider i barnehagen oppfylles.
  4. Barnehagen har rutiner for god hygiene.
  5. Barnehagen arbeider systematisk for å forebygge skader og ulykker.
  6. Barnehagen har rutiner for samarbeid med foresatte og legger til rette for foresattes medvirkning i hverdagen.
  7. Barnehagen har gode systemer for tverrfaglig og helhetlig samarbeid med andre fagfelt og tjenester for barn.
  8. Helsefremmende arbeid er forankret i barnehagens styringsdokumenter, kvalitetsstyringssystem og arbeidsmåter.
  9. Barnehagen jobber aktivt og systematisk for å fremme et godt psykososialt miljø som legger til rette for medvirkning og utvikling av sosial kompetanse, der det enkelte barn opplever trygghet, tilhørighet og mestring. 

Slik går du fram for å bli en helsefremmende barnehage

For å kvalifisere som helsefremmende barnehage må barnehagen dokumentere at de oppfyller minst 80 % av kriteriene for helsefremmende barnehager. Arbeidet krever en prosess i eget miljø der barn, ansatte, ledelse og foresatte jobber sammen mot felles mål. To år er anslått tid for kvalifiserings-arbeidet som til slutt dokumenteres i en egen søknad. 

Ønsker din barnehage å bli godkjent som helsefremmende anbefaler vi at du tar kontakt med oss. 

Til toppen