Hva er folkehelse?

Vår viktigste oppgave er å legge til rette for god livskvalitet for alle i Viken.

Har du tenkt over at god helse kan være ulikt fordelt? Hvordan du bor og lever og hva slags utdanning du har, har stor betydning for helsa di. Mange har det godt i Viken, men ikke alle.

Viken fylkeskommune legger FNs bærekraftsmål som premiss for utviklingen i fylket. Bærekraftig utvikling er et overordnet mål for samfunnsutviklingen både lokalt, nasjonalt og globalt. For å nå dette målet er et effektivt folkehelsearbeid en viktig forutsetning. 

Les mer om hvordan Viken jobber med FNs bærekraftsmål

Vikens folkehelsearbeid skal bidra til god helse og livskvalitet for hele befolkningen. Vi ønsker å utjevne sosial ulikhet. Barn og unge er en spesielt viktig målgruppe. 

Folkehelsearbeid handler om å skape gode miljøer som fremmer befolkningenes helse, trivsel og livskvalitet. Det handler om å ha et hjem du trives i, muligheten til å få en utdanning, ha en jobb å gå til. Det handler om å føle at du hører til et sted, har et sosialt nettverk og at du mestrer livets opp- og nedturer. Oppvekstsvilkår, utdanning, inntekt, bolig arbeid, arbeidsmiljø og sosial støtte har derfor betydning for befolkningens helse generelt og for ulikhet i helse.

Folkehelsearbeid er en lovpålagt oppgave for fylkeskommunene etter folkehelseloven.

Her er lenke til folkehelseloven

Det brede folkehelsearbeidet krever innsats fra alle fagområder og nivåer.

Våre oppgaver:

  • Være pådriver for, og samordne, folkehelsearbeidet i fylket
  • Presentere oversikt og analyse av helsesituasjonen og påvirkningsfaktorer
  • Formidle og stimulere til kunnskapsbaserte folkehelsetiltak
  • Fremme folkehelse innen fylkeskommunens egne ansvarsområder
  • Veilede kommuner og andre partnere i folkehelsearbeid

Helsedirektoratet har laget en veileder for systematisk folkehelsearbeid.

Her finner du Helsedirektoratets veileder

KS har laget en verktøykasse for strategisk folkehelsearbeid

Her finner du KS sin verktøykasse for strategisk folkehelsearbeid

Til toppen