Vil BOOSTE barnas sosiale og emosjonelle læring

Gjennom BOOST-prosjektet vil Viken fylkeskommune utvikle og teste ut en ny tilnærming for sosial og emosjonell læring blant barneskolebarn.

BOOST er et stort forsknings- og innovasjonsprosjekt i regi av EUs Horizon 2020-program.

Skal styrke skoleansattes kunnskap om sosial og emosjonell læring

Tanken bak BOOST-prosjektet er at man ved å styrke skoleansattes kompetanse om sosial og emosjonell læring (SEL) skal bidra til å fremme mental helse, trivsel og livsmestring blant barneskolebarn.

LOGO symbol BOOST prosjektet  - Klikk for stort bilde

Sosial og emosjonell læring (SEL) defineres som en prosess der barn, unge og voksne utvikler fundamentale sosiale og emosjonelle ferdigheter blant annet i:

• Empati
• Samarbeid
• Selvhevdelse
• Selvkontroll
• Ansvarlighet

Stort internasjonalt forskningssamarbeid

Prosjektet ble initiert av Buskerud fylkeskommune og Modum kommune. Modum kommune bidrar med å teste ut tilnærmingen i et utvalg av sine skoler. De andre partnerne i prosjektet er Universitetet i Poznan (pedagogikk og idrett) og Universitetet i Cordoba (psykologisk fakultet) som har knyttet til seg forskningsskoler i hhv Polen og Spania. SINTEF koordinerer det hele og i tillegg er EUREGHA, et europeisk helsenettverk, tilknyttet prosjektet, som totalt har en kostnadsramme på 35 millioner kroner.

Hele skolen må være med

Gjennom prosjektet er det utviklet en pedagogisk og organisatorisk tilnærming som forutsetter at hele skolen må delta og jobbe sammen. BOOST-tilnærmingen omfatter alt fra læringsmateriale til praktiske verktøy og aktiviteter som skolen og lærerne får tilgang til gjennom en digital plattform. Det er også utviklet en egen tjenestemodell som beskriver hvordan tilnærmingen kan implementeres på skolen. Prosessen med BOOST-arbeidet skal være fleksibel og samskapende, slik at den kan tilpasses hver enkelt skole.


Les mer om BOOST-tilnærmingen på prosjektets egne nettsider. 

Viktig kunnskap for skoleutvikling i Viken

Det vil bli forsket på effektene av arbeidet hos elevene på de skolene som deltar i prosjektet. 

Viken fylkeskommune har ansvar for å involvere lokale, regionale, nasjonale og europeiske myndigheter fra de tre partnerlandene i arbeidet og sørge for å tilgjengeliggjøre kunnskapen fra prosjektet slik at den kommer til praktisk nytte i skolen og i politikkutforming.

Forskningsresultater, funn og løsninger fra BOOST-prosjektet vil gi Viken fylkeskommune og kommunene i Viken viktig kunnskap for en skoleutvikling som fremmer mestring, læring og helse.

Den digitale plattformen vil også bli tilgjengelig og gratis for alle etter prosjektets slutt.

Gå til BOOST-prosjektets egne nettsider 

Til toppen