Faglig tilnærming

RØRE-prosjektet bygger på kunnskapen om at god helse gir bedre læring. I RØRE-prosjektet har vi særlig fokus på at nok fysisk aktivitet, godt kosthold og nok søvn er grunnleggende forutsetninger for læring, og at dette igjen gir god helse. 

God helse er ulikt fordelt i befolkningen, bl.a. etter utdannings- og inntektsnivå. Sosiodemografiske data viser at jo lavere utdanningsnivå, jo kortere levealder og større sannsynlighet for redusert livskvalitet gjennom fysisk og psykisk sykdom. Forskning viser at barn og unge med dårlig fysisk form eller dårlig kosthold profiterer mest på bedring av fysisk form og kosthold. Det er nær sammenheng mellom psykiske utfordringer og fysisk inaktivitet, dårlig kosthold og dårlig søvnkvalitet. 

Sosial ulikhet i helse

RØRE-prosjektet har en uttalt målsetting om å bidra til å redusere sosial ulikhet i helse. Det skal skje gjennom at alle elever får kunnskap om og praktisk erfaring med bevegelse, i undervisning, i skolegården og i naturen, næringsrikt kosthold og søvn. Skolen er den eneste arenaen der elevene uansett sosioøkonomisk bakgrunn kan få de samme erfaringene og kunnskapene. 

Fysisk aktiv læring

I RØRE-prosjektet knyttes økt fysisk aktivitet særlig til aktiv undervisning i fag (FAL). Dette er en undervisningsmetode som bidrar til variasjon og tar hensyn til at elever lærer på ulike måter, og at kanskje særlig gutter profiterer på mer aktive undervisningsmetoder. Fysisk aktiv læring, også kalt aktivitetsbasert læring, er et grunnelement i RØRE. Vi jobber også med fysisk aktivitet utenom undervisning og bruk av utemiljø som skolegård, nærområde og tilgang på natur for fysisk aktivitet.

Hvordan nå guttene?

RØRE-prosjektets formål er at flest mulig elever fullfører utdanningsløpet på best mulig vis. Det er flest gutter som dropper ut av videregående skole, og vi ser tydelige kjønnsforskjeller på alle nivå i utdanningssystemet. Det er små forskjeller i starten av grunnskolen, mens jentene har høyere prestasjoner når de kommer i tenårene. Fem år etter påbegynt videregående opplæring er det 30 % av guttene og 20 % av jentene som ikke har fullført. Gjennom RØRE-prosjektet forsøker vi, blant annet gjennom aktivitetsbasert læring, å bidra til varierte arbeidsmåter som kan være med på å utjevne kjønnsforskjellene.  

Fedme og inaktivitet

En rapport fra verdens helseorganisasjon slår fast at fedme er den største trusselen mot barn og unges helse. I Norge er 19 % av alle åtteåringer overvektige. Siden 70-tallet har antall barn med overvekt og fedme blitt mer enn tredoblet. Hovedårsaker til fedmeepidemien er stillesitting og feil kosthold. 

Søvn

Undersøkelser viser at det er mange ungdommer som sover for lite, bruker lang tid på å sovne og sliter med søvnløshet. En søvnundersøkelse gjennomført av folkehelseinstituttet, Universitetet i Bergen og Uni Research, med over 10.000 deltakere, viser at ungdom i alderen 16-19 år i gjennomsnitt bare sover 6 timer og 25 minutter i ukedagene. Ungdoms søvnbehov er 8 – 10 timer pr natt. Vi vet ennå generelt lite om søvnvansker og søvnkvalitet som årsak til skolefravær eller redusert oppmerksomhet og konsentrasjon på skolen.