Internasjonalt arbeid

Gjennom politisk og administrativt samarbeid i europeiske organisasjoner, nettverk, plattformer og prosjekter søker vi gode ideer og løsninger. Vi skal også samarbeide tett med kommuner og andre aktører som ønsker å delta i europeiske utviklingsprogrammer.
 

Det internasjonale arbeidet i Viken fylkeskommune får sin egen strategi våren 2021. Strategiprosessen starter høsten 2020.

Nettverk og samarbeid

Viken fylkeskommune er medlem av ulike europeiske politiske organisasjoner og nettverk. I tillegg har vi noen bilaterale samarbeidsavtaler.

Internasjonale prosjekter

Internasjonalt samarbeid skal være et verktøy som bidrar til vekst og verdiskaping i fylket. EUs programperioder løper i 7-års sykluser. Nåværende programperiode varer ut 2020. I løpet av 2020 utvikles de nye programmene, og lanseres i den nye programperioden som starter 2021.  

Populære EU-programmer:

  • Interreg: Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. Viken fylkeskommune har sekretariatsfunksjonen i Interreg Sverige-Norge programmet og er ansvarlig for utbetaling og kontroll av midlene i Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak programmet.
  • Erasmus+: Erasmus+ er verdens største utdanningsprogram. Programmet samler EUs tidligere programmer innen utdanning, ungdom og idrett til ett integrert program. Erasmus+ gjelder for perioden 2014-2020. Satsingen fortsetter i programperioden 2021-2027. Viken fylkeskommunes videregående skoler satser aktivt på mobilitetsprosjekter for elever og lærere, samt strategiske partnerskap med en rekke utdanningsinstitusjoner i Europa. Se også aktivungdom.eu
  • Kreativt Europa: Kreativt Europa (Creative Europe) er EUs program for de kulturelle og kreative sektorene. Norsk Kulturråd er kontaktpunkt for programmet.
  • Horisont 2020: Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med 80 milliarder euro, fordelt over syv år. Norske bedrifter og forskningsmiljøer kan delta på linje med kolleger og konkurrenter i andre europeiske land.
  • EØS-midlene: Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten styrker også samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

Se fullstendig oversikt over norsk deltakelse i EU-programmer 2014 – 2020.

Tilskudd til EU-forprosjekter

Vil du samarbeide over landegrensen med prosjektet ditt?

Viken fylkeskommune skal legge til rette for regional utvikling, og internasjonalt samarbeid er et middel i dette arbeidet.

Forprosjektordningen støtter aktører som planlegger å søke støtte til prosjekter som faller inn under EUs programmer Horisont 2020/ Horisont Europa, Kreativt Europa, Erasmus+ og EØS-midlene. Ordningen skal gjøre det enklere å få til internasjonalt samarbeid, og skal gjøre oss bedre rustet til å bruke internasjonale støtteordninger. Hensikten med ordningen er å hjelpe bedrifter og organisasjoner med å etablere nettverk og samarbeid i Europa.

Ordningen er under utvikling, og kriterier og søknadsskjema kommer i løpet av februar 2020.

Første søknadsfrist er fredag 3. april 2020.

Gode prosjekteksempler:

Til toppen