Arbeid med arealregnskap i Viken fylke

Arealer er en begrenset ressurs. For å sikre en bærekraftig arealforvaltning og vern av viktige naturressurser, har fylkeskommunen satt i gang et arbeid med arealregnskap for kommunene i fylket.

Hvorfor arealregnskap for kommunene i Viken?

Den største trusselen mot biologisk mangfold er tap av arealer forårsaket av en bit for bit nedbygging. Viken er rikt på naturressurser som vi står i fare for å miste. Forventet fremtidige utbyggingsbehov er beregnet til mer enn 40 000 daa dyrket og dyrkbar jord. Dette er et regnestykke som også går i minus på vegne av biologisk mangfold. Fylkestinget har derfor vedtatt at det skal utvikles et arealregnskap for Viken der man sikrer en bærekraftig arealforvaltning og vern av viktige naturressurser.

Hva er et arealregnskap?

Arealer er en begrenset ressurs og for å holde oversikt over arealene trenger man et regnskap. Fylkeskommunen har satt i gang en fireårig opptrappingsplan for arbeidet med arealregnskap. Arbeidet er organisert i to delprosjekter der det ene skal utvikle et arealregnskap for Viken fylke og en regnskapsmal for fylkeskommunal sektor. Det andre skal hjelpe Viken kommunene med å få frem egne arealregnskap.

Arealregnskapet skal

  •  gi fylkeskommunen et verktøy for å overvåke endringer i arealbruk over tid.
  •  gi oversikt over viktige naturressurser.
  •  brukes som et verktøy til å planlegge for en langsiktig og bærekraftig forvaltning.

På denne måten håper vi å kunne utvikle et bedre redskap for å si hvordan virkeligheten ser ut for naturverdiene og at man er i stand til å ta kunnskapsbaserte valg på vegne av naturen i plan- og utbyggingsprosesser.

Arealregnskapet vil i første versjon kunne omfatte oversikt over bebygd og ubebygd areal, utvalgte områder for biologisk mangfold, vilttrekk, friluftsliv, «marka-lovområder», områder for kulturmiljø-/landskap, kulturminner og områder med stor betydning for karbonlagre samt utvalgte ROS-områder.

Organisering av arbeidet

Fylkesrådet er prosjekteier med fylkesråden for plan, klima og miljø som prosjektansvarlig og deltakere fra relevante rådsområder som prosjektressurser. Arbeidet skjer i samarbeid med myndigheter og utvalgte forskningsmiljøer for å sikre effektiv utvikling og en utforming av arealregnskap som er i tråd med nasjonale føringer når de foreligger.

Nordre Follo kommune er vår første partner i å utvikle arealregnskap for Viken-kommunene.

Andre prosjekter

Arealregnskapet som grunnlag for naturregnskap (økosystemregnskap) er nybrottsarbeid og det satt i gang flere nasjonale forskningsprosjekter som skal løse ulike utfordringer innenfor denne tematikken.

Det er etablert ett prosjektsamarbeid med OsloMet og NIBR om klimaregnskap kalt EcoGaps. Forskjellen fra prosjektet med arealregnskap i Viken er at dette prosjektet ser nærmere på beslutningsprosesser knyttet til arealbruk: Hvordan jobbe sektoroverskridende for å styrke naturforvaltningen? Prosjektet følger arealregnskapsprosjektet lokalt og regionalt, i lys av nasjonale og internasjonale initiativer.

Marea, et annet prosjekt som ledes av NINA/NIVA, utvikler et økosystemregnskap for arealbruk langs kysten.  

Et tredje prosjekt, LandValUse, studerer de politiske prosessene og hvordan de påvirker arealbruk. Prosjektet skal utvikle indikatorer for å analysere konsekvenser av arealbruk for klima, naturmangfold og velferd.

Avslutningsvis kan det også nevnes at Viken også ser nærmere på et prosjektsamarbeid med SSB.

Til toppen