Regional planstrategi

Arbeidet med å utvikle en ny regional planstrategi for Viken pågår for fullt. Den regionale planstrategien skal gjelde for perioden 2021-2030 og vil peke ut hvilken retning Viken skal utvikles mot 2030. 

Webinar 29. april

Rundt 250 deltok på webinar 29. april 2020 om regional planstrategi for Viken. Størstedelen var representanter fra kommuner, staten, næringsliv, frivillige organisasjoner, kulturliv og akademia. Men også fylkeskommunens egne ansatte og politikere.

Her ble det presentert resultater fra den innledende medvirkningsprosessen og status for arbeidet.

Se opptak fra webinaret og spørreskjema

Hva er en regional planstrategi?

Regional planstrategi skal være den sentrale prosessen for utforming av nye mål og strategier for vikensamfunnet og Viken fylkeskommune. Regional planstrategi er det viktigste overordnede politiske styringsverktøy for samfunnsutviklingen og det er gjennom planstrategien en definerer behov for ytterligere planer.

FNs bærekraftsmål

Regional planstrategi for Viken er forankret i FNs bærekraftsmål og skal fungere som en driver for utvikling av arbeidet med bærekraftsmålene i Viken.

Les mer om FNs bærekraftsmål

Involvering og medvirkning

Utviklingen av en regional planstrategi for Viken er et arbeid som gjøres i tett samspill med vikensamfunnet. Prosessen skal legge til rette for at mange aktører kan møtes for å drøfte utfordringer og gjensidige forventninger.

Innspill fra en arena tas med videre til neste, og bidrar til å sikre samspill mellom de ulike medvirkningsaktørene og mellom fasene.

Tidslinje for prosessen

Arbeidet med regional planstrategi er delt inn i tre faser.

  • Fase 1: Innspill (januar-mars 2020)
  • Fase 2: Prioritering (april-mai 2020)
  • Fase 3: Konkludering (mai-desember 2020)

Planlagte aktiviteter

    Til toppen