Bygdemiljøpakker

Bygdemiljøpakkene skal bidra til å styrke distriktene med attraktive lokalsamfunn, næringsvekst og klimavennlig stedsutvikling. Viken fylkeskommune er i gang med et pilotprosjekt sammen med tre utvalgte kommuner.

Illustrasjon Bygdemiljøpakkene som piktogram - Klikk for stort bilde

   

Pilotprosjekt

Noe forenklet handler bygdemiljøpakkene om at Viken fylkeskommune «låner bort verktøykassen sin», og kan bidra med blant annet veiledning, nettverksbygging og plan- og strategiarbeid.

Stedsidentitet og lokal tilpasning vil være utgangspunkt for pakkenes oppbygning og innhold. Kommunene vil være de mest sentrale aktøreneDe identifiserer behov og problemstillinger det skal jobbes med, ut fra lokalt ståsted. 

Utvalgte kommuner

Fylkesrådet i Viken vedtok i juni 2021 at Aremark, Lunner og Rollag blir de første pilotkommunene. Fylkeskommunen mottok 16 søknader fra kommunene i Viken om å delta i bygdemiljøpakkene.

Les mer om at Aremark, Lunner og Rollag får bygdemiljøpakker

Lokale behov

Bygdemiljøpakkene skal møte lokale behov hos de kommunene vi skal samarbeide med. De skal ha en helhetlig og tverrfaglig innretning.

Temaer pilotkommunene jobber med nå

  • Bostedsattraktivitet og problemstillinger rundt boligutvikling i distriktene
  • Mobilitet – med spesielt vekt på barn, unge og eldre sine mobilitetsutfordringer
  • Potensialer for variert næringsutvikling
  • Kulturarv og stedsidentitet som attraksjonskraft

Kriterier

Følgende kriterier ble lagt til grunn når vi valgte aktuelle pilotprosjekter:

  • må bygge på distriktsutfordringer
  • en viss kompleksitet i problemstillinger (samfunnsfloker)
  • lokalt eierskap, forankring og engasjement
  • innbyggermedvirkning med involvering av lokalt næringsliv, frivillighet, og lignende
  • barn og unges rolle i arbeidet – både med hensyn til tematikk og medvirkning

Det er en forutsetning at mål og prinsipper i Vikens regionale planstrategi ivaretas i arbeidet.