Oppfølgende arbeid med Regional plan for Hardangervidda

Hardangerviddarådet har ansvar for oppfølging av regional plan med tilhørende handlingsprogram. Viken fylkeskommune er sekretariat for arbeidet, og samarbeider tett med Vestfold og Telemark fylkeskommune og Vestland fylkeskommune om det oppfølgende arbeidet. Partene i Hardangerviddarådet jobber sammen om å realisere planen og tiltakene i handlingsprogrammet. Blant tiltakene er en felles sti- og løypeplan og verdiskapingsprosjektet «Mennesket og reinen».

Hardangerviddarådet

Hardangerviddarådet er oppnevnt av partene i samarbeidet om regional plan for Hardangervidda som består av:

  • en politiker fra hver Hardangervidda-kommune
  • to fylkespolitikere fra hvert fylke
  • en representant fra hver statsforvalter
  • leder av villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

I tillegg har politisk ledelse i de tre fylkeskommunene møte- og talerett i Hardangerviddarådet.

Hardangerviddarådets oppgaver står nærmere beskrevet i handlingsprogrammet til den regionale planen.

Medlemmer av Hardangerviddarådet (2019-2023)

Det nye Hardangerviddarådet for perioden 2023-2027 oppnevnes i løpet av høsten 2023 og skal ha sitt første møte i februar.

Referat fra møtene kan du få ved å ta kontakt med Hardangerviddarådets sekretær, Lise-Berith Lian på e-post: liseberitl@viken.no.

Kunnskapsgrunnlag for Hardangervidda villreinområde

Villreinen er under hardt press fra mange hold. For å få bedre kontroll på de ulike faktorene som påvirker villrein, er det etablert en kvalitetsnorm for villrein. Dette er et nasjonalt arbeid, nedfelt i forskriften Kvalitetsnorm for villrein (Rangifer tarandus). Kvalitetsnormen skal sikre oppdatert kunnskapsgrunnlag og klassifiserer villreinområdene i god (grønn), middels (gul) eller dårlig (rød) kvalitet. Vurderingene tar utgangspunkt i tre delnormer; 1) bestandsforhold, 2) lavbeite og 3) leveområder og menneskelig påvirkning. Klassifiseringen vil gi tydelige signal om hvilke faktorer som er de største utfordringene for hvert enkelt villreinområde. Målet er at minimum middels kvalitet for det enkelte villreinområde opprettholdes eller nås snarest mulig. På lengre sikt er det også et mål at de nasjonale villreinområdene skal ha god kvalitet. Hardangervidda villreinområde ble i 2021 klassifisert til dårlig kvalitet, etter at alle delnorm 1 og 3 ble satt til dårlig, og delnorm 2 ble satt til middels kvalitet. Hardangervidda ble klassifisert som dårlig (rødt).

Kunnskapsgrunnlaget for Hardangervidda villreinområde er tilgjengelig på nettsidene til Norsk Villreinsenter. Spesielt sentralt i arbeidet med oppfølging av regional plan for Hardangervidda, står kunnskapsgrunnlaget for leveområder og menneskelig påvirkning.

Felles sti- og løypeplan for Hardangervidda

Arbeidet med felles sti- og løypeplan for Hardangervidda startet opp høsten 2021. Gjennom 2023 har arbeidet blitt satt på pause i påvente av forslaget til tiltaksplan for villrein i regi av Miljødirektoratet for alle de nasjonale villreinområdene. Arbeidet starter opp igjen desember 2023, og har som mål å avsluttes i løpet av 2024. Følg prosessen med felles sti- og løypeplan her.

Mennesket og reinen

Målet med prosjektet «Mennesket og reinen» er å bidra til at små og mellomstore bedrifter som er knyttet til villreinområdene får økt verdiskaping og attraksjonskraft, uten at det går ut over villreinhensynene. Prosjektet får støtte fra Miljødirektoratets program «Villreinfjellet som verdiskaper».

Gjennom flere år har vi samarbeidet med fem piloter for å gjøre oss erfaringer og sette rammer for det videre arbeidet. Resultatene kan du lese om i vår foreløpige rapport (PDF, 6 MB). På nyåret 2024 kommer den endelige rapporten. 

Nå forbereder vi et prosjekt der alle små og mellomstore bedrifter knyttet til Hardangervidda ønskes velkommen til å delta. Gjennom prosjektet ønsker vi å utdanne «Villreinambassadører» gjennom et digitalt villreinkurs som er under utarbeiding. Disse villreinambassadørene får anledning til å søke tilskudd til felles merkevarebygging og utviklingsprosjekter som kan bidra til at bedriften øker sin attraktivitet samtidig som villreinhensynene ivaretas.

Med hjelp fra kommunene ønsker vi å samle oversikt over alle aktuelle bedrifter og presentere prosjektet for disse høsten 2023. I 2024 starter vi arbeidet med ny tilskuddsordning. Samarbeidet med bedriftene skal ses i sammenheng med annet samarbeid som fylkeskommunene har med næringslivet og arbeidet kommunene har med bærekraftig reisemål.

Se rapportfilmer om prosjektet:

Bekjemping av CWD/ skrantesjuke

Skrantesjuke er en smittsom prionsykdom som rammer hjortedyr. Skrantesjuke er alltid dødelig for dyr som blir smittet. Det ble i 2020 oppdaget et smittet reinsdyr på Hardangervidda. Forvaltningen har gått sammen om å etablere en egen nettside om skrantesjuke på Hjortevilt-portalen der du også kan melde deg på nyhetsbrev som holder deg oppdatert om utviklingen.