Oppfølgende arbeid med Regional plan for Hardangervidda

Hardangerviddarådet har ansvar for oppfølging av regional plan med tilhørende handlingsprogram. Viken fylkeskommune er sekretariat for arbeidet, og samarbeider tett med Vestfold og Telemark fylkeskommune og Vestland fylkeskommune om det oppfølgende arbeidet. Partene i Hardangerviddarådet jobber sammen om å realisere planen og tiltakene i handlingsprogrammet. Blant tiltakene er en felles sti- og løypeplan og verdiskapingsprosjektet «Mennesket og reinen».

Hardangerviddarådet

Hardangerviddarådet er oppnevnt av partene i samarbeidet om regional plan for Hardangervidda som består av:

  • en politiker fra hver Hardangervidda-kommune
  • to fylkespolitikere fra hvert fylke
  • en representant fra hver statsforvalter
  • leder av villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

I tillegg har politisk ledelse i de tre fylkeskommunene møte- og talerett i Hardangerviddarådet.

Hardangerviddarådets oppgaver står nærmere beskrevet i handlingsprogrammet til den regionale planen.

Medlemmer av Hardangerviddarådet (2019-2023)

Referat fra møtene kan du få ved å ta kontakt med Hardangerviddarådets sekretær, Lise-Berith Lian på e-post: liseberitl@viken.no.

Felles sti- og løypeplan for Hardangervidda

Arbeidet med felles sti- og løypeplan for Hardangervidda startet opp høsten 2021 og har som mål å avsluttes i løpet av 2023. Følg prosessen med felles sti- og løypeplan her.

Bekjemping av CWD/ skrantesjuke

Skrantesjuke er en smittsom prionsykdom som rammer hjortedyr. Skrantesjuke er alltid dødelig for dyr som blir smittet. Det ble i 2020 oppdaget et smittet reinsdyr på Hardangervidda. Forvaltningen har gått sammen om å etablere en egen nettside om skrantesjuke på Hjortevilt-portalen der du også kan melde deg på nyhetsbrev som holder deg oppdatert om utviklingen.